Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eind 2008 trokken twee bussen vol met Grubbenvorstenaren naar het provinciehuis in Maastricht. Zij demonstreerden bij een vergadering van Provinciale Staten ter ondersteuning van het burgerinitiatief dat vereniging Behoud de Parel had georga-niseerd tegen de komst van megastallen in Limburg en daarmee tegen de komst van het NGB met 33.000 varkens en 1,2 miljoen kippen nabij Grubbenvorst.

IMG_0049
Grubbenvorstenaren protesteren maaasaal in het Provinciehuis

Het burgerinitiatief werd tot teleurstelling van de Grubbenvorstenaren afgewezen door CDA, VVD, PNL en de PvdA, de meerderheid in Provinciale Staten. Maar ze gingen niet weg met lege handen!

In de discussies werd door verschillende partijen gewezen op de gezondheidsrisico's van de intensieve veeteelt in het algemeen en van megstallen in het bijzonder. De discussie resulteerde in de toezegging van gedeputeerde Driessen bij de rijksoverheid aan te dringen op nader onderzoek naar de gezondheidsrisico's. (zie ook het bericht hierover op deze site)

Gedeputeerde Driessen en bestuurders van onder andere de provincie Brabant hielden woord en klopten op de deur van de rijksoverheid. Bij de ministers Gerda Verburg (landbouw) en Klink (gezondheidszorg) meer in het bijzonder. Uiteindelijk met succes. Er komt nu een landelijk onderzoek naar de relatie van intensieve veehouderij met gezondheid. Daarbij worden bij maximaal vier veehouderijen in Noord-Limburg anderhalf jaar lang metingen verricht.

Een onderzoeksteam gaat in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hiermee aan de slag. Doel van het onderzoek is duidelijk krijgen hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn van wonen in de buurt van een grote veehouderij.

Het onderzoeksteam wordt daarbij geadviseerd door een wetenschappelijke commissie en een maatschappelijke klankbordgroep waar onder anderen huisartsen, de GGD Noord- en Midden-Limburg, vereniging Behoud de Parel en het Brabantse burgerinitiatief Megastallen? Nee! deel van uitmaken.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek zijn metingen naar de aanwezigheid van fijnstof, bacteriën en virussen in de buurt van verschillende veehouderijen. In totaal zullen er gedurende de anderhalf jaar bij vier tot acht bedrijven in Noord-Limburg en het oosten van Noord-Brabant metingen worden verricht. De eerste metingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Vanuit de klankbordgroep is inmiddels aangegeven dat het onderzoek - zoals dat is opgezet - nog te beperkt is. Met name wordt kritiek geuit op het uitblijven van metingen naar zoönosen, die zich hechten aan de fijnstof en daarmee ziektekiemen buiten de stallen brengen, waarmee mensen geïnfecteerd kunnen worden. vanuit de klankbordgroep wordt er op aangedrongen deze metingen alsnog te verrichten.

Ander facet van het onderzoek is het in kaart brengen van bij huisartsen bekende gezondheidsproblemen van omwonenden van veehouderijen. Die gegevens worden vergeleken met gezondheidsproblemen in andere gebieden in Nederland. Zo moet duidelijk worden of bepaalde aandoeningen of ziektes zich vaker voordoen in de buurt van een grote veehouderij.

Naar verwachting zijn de eerste resultaten van het onderzoek tegen het einde van dit jaar bekend. Op dit moment wordt niet bekendgemaakt in welke gemeenten en bij welke bedrijven er metingen plaatsvinden. Gemeenten worden door het onderzoeksteam op de hoogte gebracht als er metingen plaatsvinden. De meetlocaties zullen daarentegen niet publiekelijk bekend worden gemaakt om eventuele verstoring van de metingen en de privacy van de deelnemende boerenbedrijven te waarborgen.

Behoud de Parel