Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maatregelen die beperkingen opleggen aan de schaalgrootte van Limburgse veehouderijen werken volgens de LLTB averechts. De LLTB is al vanaf het begin fel voorstander van de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) nabij Grubbenvorst. Zulke maatregelen zouden volgens de LLTB een negatief effect op het welzijn van dieren, het milieu en het landschap. Het is beter te sturen op kwaliteit en goed ondernemerschap. Dat is de strekking van een brief die LLTB-voorzitter Noud Janssen heeft gestuurd naar alle onlangs gekozen leden van Provinciale Staten. Het Limburgse parlement houdt binnenkort een eerste verkennende debat over de veehouderij.

Kwaliteit
Onder kwaliteit verstaat de LLTB - zoals ze schrijft in haar brief - "een goede landschappelijke inpassing, maatregelen op het terrein van dierenwelzijn, verder terugdringen van geuroverlast en ammoniak- en fijnstofemissies en een flinke afname van het gebruik van antibiotica". Gedurende de afgelopen jaren zouden daar daar al forse stappen in gezet zijn, beweert Noud Janssen. Zeker waar het gaat om het terugdringen van antibiotica is dat - juist bij megastallen - een onjuiste weergave van de feiten, aldus een reactie van Behoud de Parel op de brief van de LLTB.

Schaalvergroting rendeert
Schaalvergroting staat naar het oordeel van de LLTB voorman ten onrechte in een kwaad daglicht. Agrarische ondernemers kunnen daaruit investeringen terugverdienen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Uit een recente studie van Wageningen UR blijkt ook dat grotere bedrijven vaak beter renderen en beter functioneren voor de omgeving. André Vollenberg, voorzitter van
de vereniging Behoud De Parel die zich verzet tegen megastallen, vindt de argumentatie van Janssen kortetermijndenken. „De megastallen kunnen alleen opgezet worden met subsidie”, zegt Vollenberg. „De sector wordt kunstmatig groot gehouden. Bovendien, voor elke megastal die er komt, verdwijnt een aantal kleine veehouders. Ik geloof dat de brief van Janssen aan Provinciale Staten meer zijn standpunt is en niet dat van een meerderheid van de veeboeren.”

Uitbreiding kan alleen op geschikte locaties
Zuidoost Nederland vormt één compartiment voor dierrechten. Dat betekent dat ondernemers die uitbreiden hun benodigde dierrechten voor pluimvee of varkens ook in deze regio moeten verwerven. Feitelijk leidt dit ertoe, dat uitbreiding plaatsvindt op geschikte locaties, terwijl op minder geschikte locaties in de regio, zoals kort bij dorpskernen of bij natuur, de activiteiten worden gestaakt. Schaalvergroting zorgt daarmee voor de gewenste afwaartse beweging. Het onmogelijk maken van schaalvergroting betekent dat minder gewenste locaties langer in gebruik blijven. Één grotere ingepaste locatie is beter dan twee of drie minder of niet ingepaste locaties.

Problemen geëxporteerd
De LLTB verwijst in de brief ook naar een andere publicatie van onderzoekers van Wageningen UR. Die stellen dat een verbod op megastallen in Nederland gelijk staat aan het exporteren van dierenleed, milieu-ellende en veterinaire risico's naar andere landen. Nederland verliest dan haar voorbeeldrol in het efficiënt en zorgzaam houden van dieren voor de vleesproductie in een situatie waarin de vleesconsumptie de komende decennia mondiaal met 50% zal toenemen. Een nogal vreemde redenering, zo meent Behoud de Parel. Aan de hand van dat argument kun je kinderarbeid in Nederland herinvoeren, want "daar zal dat wellicht humaner gebeuren dan in ontwikkelingslanden...".

Geen oneindige groei
Janssen wijst erop, dat niet ieder bedrijf tot het oneindige zal groeien. De ondernemer zal de schaalgrootte kiezen die hem en bij zijn omgeving past. De nabijheid van natuur, landschap en woonkernen zullen in de praktijk in een flink aantal gevallen beperkingen stellen. 'Belangrijk is ook, dat de omvang van het agrarische bedrijf de binding van de ondernemer met zijn omgeving niet in de weg staat. De omgeving moet de ondernemer kennen en de ondernemer zijn omgeving en buren." Geplaatst in de situatie van het NGB - waarbij de kippenhouderij uit Brabant komt - is daar volgens Behoud de Parel al helemaal geen sprake van. Sowieso heeft de bevolking rondom de door het NGB gewenste vestigingsplaats zich massaal uitgesproken tegen de komst van het mammoetveefabriek, meldt Behoud de Parel. De LLTB-voorzitter doet een beroep op de Statenleden het debat te voeren op basis van goede argumenten en niet "op basis van emoties". Een repeterende mantra van de voorstanders van het NGB, die van mening zijn dat hun argumenten rationeel zijn en die van de tegenstanders slechts gebaseerd op emotie. Ook als die tegenargumenten stuk voor stuk wetenschappelijk ondersteund worden...

De volledige brief is te vinden in de bijlage. Ook het artikel van Dagblad de Limburger is te vinden in de bijlage.

(Bron: LLTB, 04/05/11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel