Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GGD Nederland heeft in een reactie op het rapport van de commissie Alders “Van mega naar beter” over de maatschappelijke dialoog megastallen gesteld dat de huidige wet- en regelgeving niet toereikend is voor het beschermen van de volksgezondheid.

GGD Nederland vindt dat de intensieve veehouderij moet worden gekenschetst als een industriële bedrijfstak, waar hoge eisen worden gesteld aan de bedrijfsvoering. Daar hoort ook een advies over een gezonde afstand tussen bedrijven en woonkernen bij. Wij pleiten er voor dat er bij nieuwbouw en planontwikkeling van bedrijven en woningen een afstandsnorm wordt gehanteerd van 250 meter. Bij een afstand tot 1000 meter moet er een gezondheidsadvies worden meegenomen bij de vergunningverlening tot uitbreiding.

Gezondheidskundige aspecten nu meewegen bij intensivering veehouderij
In verband met nieuwe wet- en regelgeving in het kader van dierwelzijn moeten veehouders vóór 2013 hun stallen aanpassen en vragen daarom vergunning aan voor nieuw vestiging of uitbreiding. Gemeenten en provincies zijn nu bezig met het ontwikkelen van beleid rond de intensieve veehouderij. Om gemeenten en provincies handvatten te bieden en gezondheid beter te kunnen meewegen bij deze besluitvorming geeft GGD Nederland nu dit afstandsadvies.

Informatieblad intensieve veehouderij en gezondheid
“Wij zien in het rapport van de commissie Alders een goed uitgangspunt voor verdere discussie. Wij pleiten daarom voor een aantal uitwerkingen en aanbevelingen zoals bedrijfshuisvesting en -voering gericht op minimalisatie van introductie en verspreiding van micro-organismen en vóórkomen van antibioticumresistentie. Ook moet bij planontwikkeling in samenwerking met de GGD de gezondheid meegewogen worden,” aldus directeur GGD Nederland Laurent de Vries.

GGD Nederland heeft haar standpunt gebaseerd op de update van het informatieblad intensieve veehouderij en gezondheid.

VNG: ‘Woonverbod bij megastallen juridisch niet houdbaar’
Het advies van GGD Nederland voor een verbod op nieuwe woningen dichtbij megastallen, krijgt geen steun van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Het is volgens de VNG juridisch niet mogelijk om een vergunning te weigeren vanwege de volksgezondheid.

Wettelijk onmogelijk
Volgens de VNG hebben gemeentebestuurders grote behoefte aan handvatten om gezondheid te laten meewegen bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor intensieve veehouderijen. Dat is nu wettelijk onmogelijk, zegt VNG-woordvoerster Liane ter Maat.

Geen weigeringsgrond
‘Als op de grond al de bestemming voor veehouderij rust en een ondernemer doet een aanvraag voor nieuwbouw, dan is gezondheid geen weigeringsgrond. Datzelfde geldt wanneer een projectontwikkelaar wil bouwen op grond met een woonbestemming.’ Gemeenten kunnen bij het wijzigen van een bestemmingsplan de volksgezondheid wel meenemen in de afwegingen.

Niet onderbouwd
Het afstandscriterium van de GGD is niet onderbouwd, zegt de VNG en niet bruikbaar voor gemeenten. De vereniging voelt meer voor het opstellen van normen over de hoeveelheid fijnstof die mag vrijkomen in de omgeving van een bedrijf. ‘Het maakt namelijk nogal uit of er kippen, koeien of varkens zitten. En of het een moderne stal is die aan de nieuwste eisen voldoet, of een stal van twintig jaar oud. Een afstandscriterium houdt geen rekening met die verschillen.’

Onderzoek Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad doet op dit moment onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. Met de uitkomsten daarvan kunnen normen worden vastgesteld, zegt de VNG.

(Bron: GGD Nederland, 20-10-'11/Binnenlands Bestuur, 27-10-'11)

Meer informatie is te vinden op de website van de NOS.

Behoud de Parel