Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er wordt hard gewerkt aan de vormgeving van "Greenport". Een apart voor dat doel opgerichte organisatie - Development Compagny Greenport Venlo (DCGV) - werkt plannen uit en betrekt daar allerlei grpoepen bij, die mee praten in zogenaamde klankbordgroepen. Eén van die klankbordgroepen is de Klankbordgroep Groen, Milieu en Water. In deze Klankbordgroep is Behoud de Parel vertegenwoordigd door haar voorzitter, André Vollenberg. In de vergadering van 10 januari 2012 vroeg hij hoe het zit met de mogelijkheden voor nieuwvestiging van Intensieve Veehouderijen als er geen milieuruimte meer is? Behoud de Parel vreest dat Greenport Venlo straks een vlag op een modderschuit wordt als gemeenten en regio door blijven gaan met het toestaan van uitbreidingen van veehouderijen.

In een aantal milieuonderzoeken zijn de effecten van de plannen binnen Greenport doorgerekend, inclusief de nieuwvestiging van Intensieve Veehouderijen. In het plangebied zijn maximaal 4 bedrijven met een bouwblok van maximaal 4 ha bruto per bedrijf gepland in LOG Krabbenborg. Die bedrijven hebben straks een zekere "milieuruimte" nodig, om überhaupt toegestaan te worden. Als er elders in Noord-Limburg IV-bedrijven gevestigd worden, dan wordt de milieuruimte voor de bedrijven binnen Greenport kleiner.

Op voorstel van Behoud de Parel heeft de klankbordgroep besloten een aanbeveling op te stellen voor de directie van DCGV over de thema’s luchtkwaliteit en geluidhinder, waarbij het gesignalerde probleem aan de orde gesteld wordt. In deze aanbeveling (zie bijlage) wordt gewezen op het risico dat zich in de omgeving ontwikkelingen voor gaan doen (toegestaan of niet) die afbreuk doen aan de uitgebalanceerde plannen binnen Greenport. Een voorbeeld is het mogelijk toestaan van een verhoging van de maximumsnelheid op de autosnelwegen A67 en A73, die een verslechtering van de luchtkwaliteit en geluidhinder met zich meebrengt. De verhoging van de maximumsnelheid kan zelfs gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van Greenport Venlo.

De klankbordgroep is van mening dat het beleid op de thema’s luchtkwaliteit en geluid zoals in de ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied is opgenomen, ook zal moeten gaan gelden in omliggende gemeenten. Zij adviseert de directie van DCGV dan ook om bij haar aandeelhouders (de gemeenten) het dringende signaal af te geven "dat het flankerende beleid vorm moet worden gegeven in de geest van de ambities zoals vertaald in de ontwerpstructuurvisie Klavertje 4-gebied". Alleen op deze manier zullen de ambities vanuit Greenport Venlo daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat terughoudend moet worden omgegaan met nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij bedrijven in de buitengebieden of landbouwontwikkelingsgebieden. Deze zouden alleen moeten worden toegestaan als er regionaal winst wordt behaald ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en milieu (fijn stof, NOx, geur). De klankbordgroep verwacht dat dit alleen in regionaal verband kan worden opgepakt en ingevuld. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de betreffende gemeenten en de provincie, om bij te dragen aan het slagen van Greenport Venlo.

De aanbeveling zou gevolgen kunnen hebben voor de onlangs door Wethouder Litjens van Horst aan de Maas gepresenteerde plannen om in het buitengebied van Horst aan de Maas bouwblokken van maar lkiefst 6 hectare toe te gaan staan voor IV-bedrijven. De bouwblokken van 6 hectare komen overeen met het bouwblok dat het Nieuw Gemengd Bedrijf (met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varekns) beschikbaar krijgt. Een en ander staat te lezen in het artikel "Reconstructie in Noord-Limburg failliet" .

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel