Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Horst aan de Maas – De gemeenteraad van Horst aan de Maas komt 11 september 2012 voor de eerste keer sinds de vakantie bijeen. Op de lijst met ingezonden stukken staat onder meer een brief van de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio (zie hier het artikel over deze brief op deze website). In die brief wordt de gemeenteraad opgeroepen eindelijk eens paal en perk te stellen aan de nog steeds groeiende veestapel. Behoud de Parel is medeopsteller van de brief. De brief is 20 juni naar de gemeenteraad gestuurd, maar bij navraag op 11 juli bleek de brief bij de gemeente “kwijt” te zijn. De brief is opnieuw verstuurd en op 12 juli ontvingen de Peelgroepen een ontvangstbevestiging.

Volgens de gezamenlijke Peelgroepen is snel optreden van provincie en gemeenten geboden om verdere toename van de veestapel te voorkomen. Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat de varkensstapel in de Peel de afgelopen 10 jaar met ruim 20 procent is toegenomen. De Peelgroepen, waaronder Behoud de Parel beschouwen het toenemend aantal dieren als onacceptabel, omdat daar de bron ligt voor de voortgaande aantasting van milieu, landschap, leefbaarheid en risico’s voor de volksgezondheid. De Peelregio heeft de hoogste veedichtheid van Europa.

Maatregelen korte termijn
In de brief aan de gemeenteraad, die tevens naar Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) is gezonden, noemen de Peelgroepen concrete maatregelen die provincie en gemeenten op korte termijn kunnen nemen om meer grip te krijgen op de veestapel. Deze maatregelen sluiten aan op een recent verschenen rapport van adviesbureau Arcadis dat op verzoek van de provincie Brabant is opgesteld. Daarin staat onder andere dat sturing van de veestapel mogelijk is met een provinciaal stelsel van dierrechten.

Daarop vooruitlopend kunnen gemeenten in samenwerking met de provincie op zeer korte termijn al concrete stappen zetten om ongewenste ontwikkelingen rondom de veehouderij te voorkomen. Eén van de mogelijkheden is beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak door middel van zogeheten 'emissiesaldering'. Daarbij wordt een plafond en verrekenmodel ingesteld voor de maximale uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Daarnaast kan de gemeente zelf concrete stappen zetten door op korte termijn een voorbereidingsbesluit te nemen voor het bestemmingsplan(nen) Buitengebied om verdere groei van de veestapel te voorkomen of in te perken. Het is dus géén kwestie van niet kunnen ingrijpen, maar vooral van willen. Noord-Limburg leefbaar, minder beesten!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel