Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst, 25 februari 2007

Betreft: MER CVI Zandmaas

Aan Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

Graag wil ik reageren op uw taak, om de richtlijnen aan te geven voor het project-MER en plan-MER voor de toekomstige CVI in Grubbenvorst.

De actiegroep heeft vanaf 2005 uitgebreid gereageerd en punten aangegeven, we hopen dat er rekening mee wordt gehouden. We zijn ervan overtuigd, dat een zandcentrale veel effecten heeft op het milieu en de omgeving. Grubbenvorst is er niet blij mee, dat moge duidelijk zijn. We hopen dan ook, dat u als ons bestuur er rekening mee houdt dat de belasting zo minimaal mogelijk en van korte duur is, voor zover mogelijk.

Eerst enkele punten over de procedure:
· De brief van de gemeente gaat er van uit dat al beslist is dat de verwerkingsinstallatie op deze plaats moet komen voordat de MER rapportage is uitgebracht. Dit gaat in tegen het zorgvuldigheidsbeginsel wat in de Wet op de Ruimtelijke Ordening is omschreven en stelt dat de definitieve keus pas gemaakt kan worden nadat de MER rapportage is uitgebracht.
· Bestaan er dwarsverbanden tussen het bureau wat het onderzoek, de ontgrinder en/of gemeente? Als dit zo mocht zijn is er sprake van belangenverstrengeling, dit is altijd dubieus en er dient dus een onafhankelijk bureau te worden ingeschakeld.
· In Limburg hangt nog altijd rond dit soort zaken een geur van corruptie en achterkamerbeslissingen. Vooraf gemaakte afspraken met B en W ( b.v. ophogen dijken in Broekhuizen) lijkt hierop en gaat eraan voorbij dat keuzes en prioriteiten t.o.v. besteden van gemeenschapsgeld een verantwoordelijkheid is van de raad. Bovendien lijkt dit erop dat men de inwoners van Broekhuizen wil uitspelen tegen de inwoners van Grubbenvorst.

Verder enkele aandachtspunten ter herinnering:

In de komende jaren vinden er meerdere ontwikkelingen plaats in en rondom Grubbenvorst (Klavertje Vier, Bedrijventerrein Trade Port Noord, Bedrijvenpark/Greenport, de Foriade 2012 (35-40.000 bezoeker p.dag!), uitbreiding veiling Zon, kassenbouw Californie, verplaatsing Jan Linders (centrumplan) en de mogelijke komst van de zand-grindfabriek).
In alle gevallen hebben de beoogde ontwikkelingen grote gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp. Het dorp wordt rondom volgebouwd.

Zijn in het kader van de plaatsing van de zand-grindfabriek de consequenties bekend van/voor, welke garanties kunnen er gegeven worden inzake:
- de fietsroute richting Blerick (veelvuldig gebruik door schoolkinderen)
- Pieterspad
- Ecologisch hoofdstructuur
- Landelijke structuur: schaapsweide, runderweide, gebroken slot)
- ecologie, flora en fauna: o.a.
o hoeveel ha landtuinbouw en natuur wordt gecompenseerd
o waar wordt deze gecompenseerd
o welke diersoorten worden door de ingrepen getroffen
o in hoeverre kunnen deze worden gecompenseerd, en waar kan dit gebeuren
o grondwaterstromen: in hoeverre veranderen deze.
o invloed van beoogde ontgravingen op waterstromen, bos ten westen van beoogde locatie, beek.
o Is er sprake van/ kan er sprake zijn van vervuiling grondwater door fabriek? (het betreft een zand en grindveredelingsfabiek: wat is dat precies, welke processen worden daar uitgevoerd, met welke (giftige?) materialen wordt er gewerkt, etc)
o volgens de Nederlandse wet is een ieder verantwoordelijk voor het grondwater onder zijn/haar eigen woning, verlagen van de grondwaterstand (mogelijke scheurvorming in woningen, verdroging planten) of vervuiling ervan (bodemverontreiniging: waar blijft vervuild (rest)materiaal)) kunnen dus ernstige gevolgen hebben voor de eigenaren van woningen rondom de fabriek: in hoeverre zijn er gegevens bekend over de huidige stand van zaken en wat zijn de consequenties van de komst van de fabriek.
- cultuurhistorie (gebied kent een hoge archeologische waarde met meerdere bekende archeologische vindplaatsen: archeologisch onderzoek zal noodzakelijk zijn)
- verkeerstoename: is er een nulmeting uitgevoerd (huidige verkeersintensiteit: (on)gemotoriseerd), in de toekomst: hoeveel vrachtwagens per dag, welke route, rijden deze 24 uur per dag, wat is de grootte van de vrachtwagens, in hoeverre dient het wegennet te worden aangepast, consequenties van aanpassing etc..
- fijnstof, geluid, lichtvervuiling, stank: in welke mate nemen deze ten opzichte van de huidige situatie toe; zijn er nu nulmetingen bekend van huidige waarde, consequenties volksgezondheid, hinder. Rond de veiling is de concentratie fijnstof al maximaal.

Is meer vervuiling toelaatbaar?Vele vrachtwagens op diesel komen er dagelijks bij.
- In hoeverre is bekend wat de exacte milieueffecten zijn van de komst van de fabriek op beoogde locatie (korte en lange termijn).
- Wat is de minimale en maximale bestaansduur van de fabriek
- In hoeverre wordt overige bedrijvigheid op of rondom de fabriekslocatie toegestaan: maximale duur van deze overige bedrijvigheid. Kunnen andere fabrieken de haven ook als toegangspoort gebruiken voor aan- en afvoer van stoffen?Hoe wordt het terrein na verdwijnen van de gebouwen opgeleverd: nieuwe functie(s), herstel oude situatie (?) ontwerp nieuwe situatie.
- Wat zijn de consequenties (zie hierboven) van de nieuwe functie(s)
- Hoeveel % van de totale investeringen, omzet en winst of overige door de gemeente Horst te ontvangen gelden komen direct en/of indirect ten goede aan het dorp Grubbenvorst.
- Hoe zit het met de nieuwe plannen van de provincie inzake van Klavertje Vier Plus: rondom Grubbenvorst uitplaatsen groen en meer bouw (inbreidingsplannen, industrie), ecologisch hoofdstructuur meerdere kilometers verplaatsen naar westen.
- Kortom: wij willen als dorpsbewoners in een landelijke omgeving blijven wonen.

Enkele belangrijke punten voor a.s. dinsdag in de vergadering van de gemeenteraad:

Onderzoek naar permanente effecten.

In de startnotitie kunnen we nergens vinden hoeveel geluidsoverlast de geplande centrale gaat maken. Er wordt alleen gesproken over onderzoek van geluid: wat de impact is op de rustieke omgeving.

Wij willen vooral weten wat het effect is op mensen die in de omgeving wonen. Een laag frequent geluid geeft een onrustig gevoel en moet minimaal zijn. ( bijv. max 40 dB). Ook de uren dat de centrale werkt moet beperkt zijn ’s avonds en in weekenden. Hoever draagt het geluid. Tot 3 km ver?

Wat de productietijden van de centrale zijn, staat niet in de startnotitie! Hoeveel ontheffingen krijgt de centrale op avonden en in weekenden?

We willen in de milieueffectrapportage expliciet vermeld hebben, hoeveel de te verwachten geluidsoverlast is.

Wij willen rust in het weekend, ’s avonds en ’s nachts.

Op de oever van het gedeelte van de rivier de Maas waar de centrale gepland is, liggen de meeste huizen. Dit gedeelte van de Maas is bovendien een recreatiegebied: er wordt gezwommen, gekanood, gezeild, watersport beoefend met scooters en recreatief aan de Maas gezeten.

< Kan dit nog wel als de Maas zo druk bevaren wordt met boten met een laadvermogen >1350 ton?

Er staat in de startnotitie nergens expliciet beschreven, hoeveel boten met zand er elke dag op en neer gaan bij maximaal gebruik van de Centrale? 40 x heen en weer?

Wat is het effect op het recreatiegebied? Vervalt dit hiermee?

Ook zien we in de startnotitie nergens beschreven of het afvalwater gereinigd wordt, voordat het afvalwater weer in de Maas geloosd wordt.

In Midden-Limburg ontstaat hierdoor forse vervuiling van het oppervlaktewater met bruine strepen.

Stijgt de concentratie van zware metalen in de Maas stroomafwaarts?

Bij toenemende vervuiling is zwemmen in de Maas onmogelijk, ook andere watersporten zijn dan uit gezondheidsoogpunt af te raden.

We willen dat het afvalwater gereinigd wordt voor het lozen in de Maas, regelmatige controle op zware metalen verplicht is, en dat stijging van de concentratie voorkomen moet worden door de centrale zelf.

Daalt het grondwater noordelijk van de centrale?

Direct aan de centrale ligt namelijk een zeldzaam Bronnenbos: het St. Jan Sleutelbergbos, ook bij huizen aan de Maas bevinden zich meerdere bronnen. Komen die droog te liggen? Sterft het bronnenbos uit door verlaging van de grondwaterstand?

Wij willen dat de grondwaterstand niet veranderd mag worden. De schade aan het bos kunnen we niet overzien als dit gebeurt.

We kunnen ons niet voorstellen dat vlak naast het bos een diepe kuil gegraven mag worden, waardoor de waterstromen ernstig verstoord worden. De Everlosebeek die door het bos en door het gebied nabij de watermolen loopt, is uniek en zorgt voor een prachtig stuk natuur langs de Venloseweg, het visitekaartje van Grubbenvorst. De loop van deze beek mag niet verlegd worden.

Wat is het effect op de schoonheid van dit stuk grond: landbouwgebied met landschappelijke waarde? Grubbenvorst wordt o.a. al belast met een grote veiling, tuinbouwkassen en een Floriade in 2012.Er blijft niets dorps over. Nu wordt 40 ha industrieterrein over de A67 heen getild in een landelijk stuk dorp. Er blijft alleen nog bebouwing over van ons dorp!

Een hoge lelijke toren met zandhopen rondom, in plaats van prachtige landbouwgronden met paardenweien om doorheen te fietsen.

In deze omgeving lopen meerdere fietsroutes, die niet meer aantrekkelijk blijven bij een lelijke lawaaierige fabriek, waar vele vrachtwagens af en aan rijden.

Wat is het effect op de veiligheid voor de fietsers in dit gebied?

Ongeveer zeven jaar geleden kwamen er twee knippen in de weg van Grubbenvorst naar het Raaieind om hem veiliger te maken, nu moeten de fietsers (schooljeugd) weer opletten voor kruisende vrachtwagens. Hoeveel vrachtwagens rijden af en aan bij een volledig draaiende centrale? 80 per dag? Wat wordt er over de weg afgevoerd?

Wat wordt er verzonnen om de veiligheid van de fietsers te waarborgen?

In hoeverre neemt de concentratie van fijnstof toe in dit gebied, waar bewoners vlakbij wonen?

In de editie van het Dagblad De Limburger van 2 november 2005 staat dat de hoeveelheid fijnstof al boven de wettelijke norm zit naast de rijksweg A 67 en bij de ZON veiling (nabij de rijksweg A73 Noord).

We weten dat door de zandcentrale de concentratie toeneemt. In de startnotitie zien we niet in hoeverre dit het geval is.

Naast het rijk en de provincie zouden de gemeenten ook een bijdrage moeten leveren om de schadelijke fijnstofdeeltjes, die zo slecht zijn voor de gezondheid, terug te dringen.

Het tegendeel is het geval bij deze centrale.Is dit wettelijk verantwoord?

De centrale verwerkingsinstallatie Zandmaas zou een tijdelijk karakter hebben. Een termijn van 15 jaar of langer, zonder garantie hoe lang de verwerkingsinstallatie gehandhaafd blijft, veronderstelt een blijvend karakter.

De actiegroep hoopt dat u onze zorgen serieus neemt. Graag een reactie van uw kant op deze brief.

Hoogachtend, namens de actiegroep

Monique Baggen, Grubbenvorst.
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel