Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In navolging van de gemeenteraadscommissie Ruimte (zie hier een verslag van die vergadering) besteedde de gemeenteraad afgelopen dinsdag, 2 februari 2016, aandacht aan de door de AnteaGroup in opdracht van de Gemeente Horst aan de Maas opgestelde “Milieubeoordeling". Voor de voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, reden om de raad nog eens duidelijk te maken wat er gaande is. In zijn woorden: : "Gezien het belang en de impact van uw beleid op het leefmilieu en de daaraan verbonden gezondheidseffecten wil ik U toch graag even een spiegel voorhouden. Het onderzoek (van AnteaGroup, red.) richt zich op de dorpen. Houdt dit in dat bewoners buiten de kernen niet meetellen?"

In zijn toespraak tot de gemeenteraad wees hij er op dat de initiatieven die in deze nota behandeld worden, gaan over grote projecten, zoals het Nieuw Gemengd Bedrijf (30.000 varkens en 1,2 miljoen kippen op een kluitje, red.). "Het LEI heeft berekend", zo stelde hij, "dat de totale maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld varkensvlees  €3,60 per kg zijn. De marktprijs is €1,20. Ondernemers hebben het daardoor moeilijk en haken af of expanderen. Elke kilogram die meer geproduceerd wordt, levert 2,40 aan niet doorbekende maatschappelijke  kosten op. Het is dringen op de exportmarkten. Daarentegen vragen consumenten meer naar bijvoorbeeld biologisch vlees dat door de grote vraag wel de totale kosten van  €3,60 opbrengt". Vollenberg beperkte zich echter niet tot de productie van varkens, waar Grubbenvorst straks - als het NGB gebouwd zou worden - de wrange vruchten van mag plukken. Hij ging ook in op een andere ontwikkeling, waar Grubbenvorst mee geconfronteerd wordt, als het Behoud de Parel niet zou lukken het tegen te houden: De Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI). Hij bracht alternatieven naar voren.

Vollenberg: "De CVI kan vervangen worden door verlaging van uiterwaarden en het vrijmaken van de stroomlijn zoals Arcadis i.s.m en in opdracht van Rijkswaterstaat heeft onderzocht. Deze verlaging, zoals bij Venlo, biedt kansen voor de veehouderij en de recreatie". Er is volgens de voorzitter van Behoud de Parel politieke moed nodig om nieuwe wegen in te slaan. "Alleen werkelijk innovatieve en vernieuwende bedrijven met een hoge maatschappelijk toegevoegde waarde moeten worden gestimuleerd. Initiatieven met hoge maatschappelijke kosten zullen moeten worden geweerd. Dit is de enige manier om voldoende inkomen te verwerven en de  vergrijzende bevolking te kunnen onderhouden. Werkelijke innovaties zijn nodig: energie uit zon, wind en waterstroming, benutting van afval-, en restwarmte, terugdringing van energieverbruik en vermindering van transportbewegingen".

Vollenberg vervolgt met het schetsen van de ontwikkelingen in Noord Limburg in het algemeen en nabij Grubbenvorst in het bijzonder: "De vele handels- en transportbedrijven in het Trade Portgebied dragen in grote mate bij aan de werkgelegenheid. Maar voor wie? De vele buitenlandse werknemers in de glastuinbouw, champignonsector, logistieke centra en vervoer geven nieuwe uitdagingen, maar dragen ook bij aan de bestaande problematiek:
- de uitstoot van fijnstof daalt niet, zoals noodzakelijk. Vanuit Behoud de Parel is dit wetenschappelijk benaderd en uitgewerkt door regionale meetpunten te koppelen. Horst aan de Maas scoort niet goed.
- Horst aan de Maas en heel Nederland hebben een stikstofprobleem. De uitstoot is landelijk gezien veel te hoog.
- het fosfaatplafond wordt in Nederland ruim overschreden.
- onze CO2 uitstoot is te hoog.
- de totale uitstoot aan broeikasgassen is te hoog.
De toenemende concurrentie tussen bedrijven, gemeenten, provincies en landen doet aan dit alles geen goed".

Afsluitend verwijst André Vollenberg naar afgelopen december 2015. Toen vele politici en milieudeskundigen in Parijs bijeen kwamen en regeringsleiders een klimaatakkoord sloten. "Na de eerste euforie hieromtrent ging ieder gewoon weer overr tot de orde van de dag: het opzoeken van grenzen in beleid, concurrentie en productie", zo stelt Vollenberg vast. Hij roept de gemeenteraad op: "Toon als leiders van onze gemeente moed en zet in op groei door in omzet te krimpen! Daag uzelf uit ambities in beleid om te zetten voor ons aller toekomst. De voorbeelden zijn er…"

Ondanks de door Behoud de Parel ingediende zienwijze en de eerdere betogen van Teus Hagen (lid van Behoud de Parel) in de commissie, die gaten schoten in het rapport, kwam de gemeenteraad van Horst aan de Maas tot een unaniem oordeel: AnteaGroup had een gedegen rapport geproduceerd. Gesteld werd, dat er voor de kernen van Horst aan de Maas geen probleem is, omdat "we" beneden de wettelijke norm blijven. Het verkeer - zo werd gesteld - is wel een zorg. Wethouder Vostermans zei toe dat de ontwikkelingen met betrekking tot dat verkeer nauwlettend gevolgd zouden worden. D66, dat vrijwel als enige een kritische noot liet horen, stelde: "Het moge zo zijn dat het een gedegen rapport is, maar mijn gevoel zegt dat het ten aanzien van de toekomst zorgelijk en niet oké is.

Op de door Behoud de Parel eerder gehekelde foute metingen van het meetstation, dat geplaatst was om straks vast te kunnen stellen of - bijvoorbeeld - het NGB te veel fijnstof uit stoot - wordt door een drietal facties de uitspraak gedaan: "Het meetstation werkt dus niet goed. Er is geen nulmeting!" De wethouder merkt op: "Ik heb alleen gezegd dat de metingen in heel Limburg door de provincie te laag zijn en er wordt nu bestudeert wat er aan de hand is".

Enkele fracties vonden dat de toespraak van André Vollenberg niets te maken zou hebben met het rapport van de AnteaGroup. Maar opvallend was dat zij niets zeiden over wat Behoud de Parel in de afgelopen tijd daarover gezegd heeft (in de commissie Ruimte bijvoorbeeld) of in de zienswijze die Behoud de Parel heeft opgestuurd. Het lijkt dan ook dat de raad zich neerlegt bij de ontwikkelingen. Ook hier gaat men over tot de orde van de dag, alsof er geen verhaal is gedaan. Wellicht tegen beter weten in. Tot nu toe - zo concludeerden leden van Behoud de Parel na afloop van het "debat" - blijft men vast houden aan oude wettelijke normen en lijken alleen de woonkernen van belang en kan het buitengebied "barsten" en wordt vastgesteld dat het verkeer (niet het milieu) een kleine zorg is (de wethouder: "We houden het in de gaten"). Al met al een bedroevende vertoning.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel