Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

LOG’s lossen problemen op, maar creëren ook weer vele nieuwe. Grootschalige bedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden zijn volgens Lies Visscher, mede-initiatiefne­mer burgerinitiatief uit de Achter­hoekse buurtschap Warm, een gevaar voor de onder meer de gezondheid en de veiligheid. Zet die megastallen maar neer op een industrieterrein.

Overal in de land­bouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) van Overijssel, Lim­burg, Brabant en ook Gelderland komen mensen in het geweer tegen de uitwerking van de reconstructie. Hoe komt dat?

Een probleem wordt opgelost. Verspreidingsgevaar bij dierziek­ten, dierenwelzijn, het milieu, de grote stallen in het landschap... Het wordt allemaal beter, zo werd gedacht. Waarom dan zoveel on­rust bij uitvoering van een demo­cratisch genomen besluit?

Toen gemeenten in Gelderland een gemeenschappelijk bestem­mingsplan vaststelden en het LOG op de ontwikkelingskaart stond, waren agrariërs in dat gebied aanvankelijk blij. Men kon immers vooruit in de race naar groter. Niet is beseft dat het zou gaan om een gebied met nieuw­vestiging van bedrijven.

Een LOG werd door de reconstructie auto­matisch intensiveringgebied. Dat blijkt een grote, onacceptabele stap. In een waardevol landschap met traditioneel grondgebonden landbouw komen ineens indu­striële megabedrijven.

Binnen zo’n industriegebied gelden wetten. Wetten die we nog niet kennen en die nog niet zijn vastgesteld. De gemeenten besef­fen niet welke grote macht zij hebben om voor mens en maat­schappij en duurzaamheid het ui­terste te eisen. Om de kwetsbare gebieden op het zand te ontlasten worden nu waardevolle land­schappen verkwanseld en sociale structuren in buurtschappen ont­regeld.

Niet-grondgebonden in­tensieve veehouderijen van industriële grootte (zoals meer dan 2.000 vleesvarkens) horen eerder nog op de Maasvlakte, of bij de haven van Delfzijl. Er zijn enorme kosten en er ontstaan meer problemen als fijnstof, waardevermindering van onroerend goed, verkeersonveiligheid, gezondheidsrisico´s bij mens en dier. Het gaat hier niet om ontwikkeling van landbouw, maar van industrie. Duur­zame landbouw dient gedefini­eerd te worden als grondgebon­den landbouw.

Om Duurzame Landbouw en MVO te stimuleren wordt in Gel­derland een Provinciaal Burgeri­nitiatief ontplooid. De initiatief­nemers uit diverse LOG´s vragen om een heroverweging van de in­vulling van de reconstructiewet. Megastallen horen op een bio-industrieterrein met een goede in­frastructuur, ver van woningen.

Laat de burgers in het buitenge­bied dansen met de boeren, die open staan voor landschapsher­stel, nog letten op het weer en blij zijn als de kraanvogels komen. Zie voor meer informatie over het burgerinitiatief: www.login­laarstraat.nl.

(Bron: Agrarisch Dagblad, 14-3-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel