Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas van dinsdag 30 september was om meerdere redenen opmerkelijk. Gubbenvorstenaar Ewout Prangsma uitte zijn zorgen over de uitspraak van Peter Smeets van Alterra uit Wageningen, om intensieve veeteelt de ruimte te geven en daarvoor - als voorbeeld - het dorp Grubbenvorst te verplaatsen en de raad voelde wethouder Litjens aan de tand over dezelfde uitspraak. Litjens had op die uitspraak niet gereageerd, "omdat hij het een onzinnig voorstel vond", zo liet hij de dag na de uitspraak van Smeets weten. Ander opmerkelijk feit: CDA-raadslid Van der Laak meldde "voortschrijdend inzicht" bij het CDA met betrekking tot de wel erg beperkte huisvesting van varkens, zoals hij die waargenomen had bij een bezoek aan een varkensstal in Raalte.

Reactie gemeente
Ewout Prangsma, lid van Behoud de Parel, maakte gebruik van het spreekrecht om zijn zorg uit te spreken over de uitspraken van Smeets en de gevolgen die deze zouden hebben op - bijvoorbeeld - de huizenprijzen. Hij stelde dat de waarde zou dalen en dat daarom de WOZ-bepalingen voor Grubbenvorst bijgesteld moest worden. In een brief van de SP-fractie werd gevraagd naar een verklaring van het handelen van de wethouder en PvdA-raadslid Richard van der Weegen uit Grubbenvorst stelde dat het veel te lang had geduurd voordat het College van B&W met een reactie kwam. Hij vroeg zich ook af wat de voedingsbodem was voor het soort plannen als Smeets propageert. Hij hekelde in dat kader de uitspraak van burgemeester Van Rooij bij een vergadering van de Dorpsraad Grubbenvorst, waar de burgemeester had opgeroepen de spandoeken van Behoud de Parel weg te halen. Daarmee de schuld van imagoschade bij de burgers en actiegroep leggend, in plaats van bij de plannenmakers en het college dat altijd zo lovend spreekt over het NGB. Hij pleitte er voor zuiniger om te gaan met de ruimte rondom Grubbenvorst. In dat kader verklaarde Van der Weegen zich - overigens op persoonlijke titel - ook tegen de komst van de Zandverwerkingscentrale in Grubbenvorst en sloot zich zodoende aan bij het eerder ingenomen standpunt van de SP-fractie tegen die Zandverwerkingscentrale.

Algemeen werd geconstateerd dat Grubbenvorst door de berichtgeving in bijna alle (ook landelijke) media (m.u.v. Dagblad de Limburger, die pas vier dagen na de raadsvergadering aandacht besteedde aan de opschudding in Grubbenvorst over de uitspraak) imagoschade had opgelopen. Voorafgaande aan de raadsvergadering liet wethouder Litjens een verklaring uitgaan, waarin hij liet weten de uitspraak van Smeets, van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra, te betreuren. "Wij nemen het de medewerker van Alterra zeer kwalijk dat hij op deze manier ongerustheid veroorzaakt. We begrijpen de commotie die naar aanleiding van de door de heer Smeets gedane uitlatingen in Grubbenvorst is ontstaan heel goed. Wat hier gebeurt is kan absoluut niet en we zullen Alterra ter verantwoording roepen". Het College van B&W geeft aan dat verplaatsing van Grubbenvorst totaal niet aan de orde en voor hen onbespreekbaar is.

Heeft hij het nu wel of niet gezegd
Litjens herhaalde zijn vrijdag tijdens een bijeenkomst van de Provinciale Statencommissie Fysiek Domein uitgesproken reactie op de uitspraak van Smeets, die hij als "onzinnig" ervaarde. In de raad stelde Litjens "dat het college bewust gewacht had met een reactie, omdat het niet verwacht had, dat het een nieuwsitem zou worden", aldus Litjens. Hij voegde daar aan toe dat een reactie wellicht juist méér aandacht had opgeroepen in de media. Nog opmerkelijker, omdat door Trudy van Megen van Knowhouse (die het Nieuw Gemengd Bedrijf ondersteunt in haar plannen zich te vestigen op LOG Witveld) gesteld werd dat Smeets helemaal niet gesproken had over "verplaatsing van Grubbenvorst". Die opmerking werd ondersteunt door de wethoudster van Nederweert, ook aanwezig op het door het tijdschrift "Landwerk" georganiseerde debat in Venlo (programma: zie bijlage, met de opmerking dat de daar genoemde gastspreker Thijs Coppus verhinderd was). Ook Smeets zelf is van mening dat er sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken. Een journalist van het ANP heeft naar de mening van Smeets de uitspraak volstrekt verkeerd begrepen en eigenhandig een persbericht gemaakt (red.: een normale gang van zaken, zou je denken). Smeets zou slechts aangegeven hebben dat gezien de ontwikkeling die de intensieve landbouw (intensieve veehouderij maar ook glastuinbouw, champignons en de bijbehorende logistiek, toelevering en verwerking) doormaakt, er belangrijke keuzes aan de orde zijn. "De keuze die vanuit deze sectoren de beste is, houdt in de ontwikkeling van agro-industriële parken, nabij de havens van Noord Limburg. Het klavertje-vier-gebied is een van deze locaties. Daardoor blijft de spanning, met het dorp Grubbenvorst, die de afgelopen jaren al een aantal keren naar voren is gekomen, bestaan. Hoe dat moet worden opgelost is een zaak van de politiek", aldus Smeets. Volgens Smeets heeft de betreffende journalist daar van alles bijverzonnen en vooral geformuleerd in termen van zekerheid. Smeets zegt de onrust die daardoor is ontstaan, te betreuren. "Maar dat laat mijn oorspronkelijke analyse onverlet!" Volgens Paul Geurts, bestuurslid van de vereniging Behoud de Parel bevestigd hij daarmee impliciet de berichtgeving dat - weliswaard op basis van een besluit van de politiek - het dorp Grubbenvorst zou moeten verkassen... Geurts: "Zijn intenties blijken ook door een eerder interview in Agrabeton nummer 4 in 2002 (red.: in de bijlagen te vinden). De reactie van het college van B&W duiden er ook op, dat de journalist - de boodschapper - beter geluisterd heeft dan Smeets voor wenselijk achtte, gezien de nasleep..."

Raadslid Van der Laak (CDA) bezoekt varkensstal
Tijdens de discussie over de verplaatsing van Grubbenvorst deed zich nog een opmerkelijk feit voor. Het CDA-raadslid Van der Laak - die zich ook distantieerde van de uitspraken van Smeets -verhaalde over diens bezoek - samen met een aantal vooruitstrevende Limburgse boeren - aan een varkensbedrijf in Raalte. Hij maakte gewag van de onethische manier waarop varkens met erg veel lotgenoten in een klein hok gehuisvest worden en riep de varkenssector en het NGB op daar aandacht aan te besteden. Tegelijkertijd pleitte hij er voor de discussie die de locale situatie overstijgt te verplaatsen naar het landelijke parlement. Zijn opmerkingen riepen de nodige vragen op bij andere fracties in de gemeenteraad. Gevraagd werd of dit consequenties had voor het standpunt van negen maanden eerder, toen de CDA-fractie vóór de vestiging van het NGB stemde. Van der Laak stelde dat het kader dat nu eenmaal gesteld is voor het NGB en dat dat dus aangehouden moet worden. Maar de fractie van het CDA heeft sinds die raadsvergadering het nadenken natuurlijk niet stil gezet", vulde diens fractievoorzitter, Joosten, aan. Van der Laak stelde dat bedrijven niet alleen op kostprijs zouden moeten concurreren en vanuit die visie zoveel varkens op één plek verzamelen. Met name de SP- en de PvdA-fractie - bij monde van Coppus, Op de Laak en Van der Weegen - raakten geïrriteerd door de opmerking van Van der Laak, omdat deze opmerking negen maanden geleden had kunnen betekenen dat het LOG Witveld geen ruimte had geboden aan het NGB.

De raadsvergadering van 30 september is - in zijn geheel - af te luisteren op de link naar de website van de gemeente Horst aan de Maas (http://horstaandemaas.notubiz.nl/popup.php?i=popupDemand&type=1&odId=3411).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel