Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft in een reactie op de nota "Gezond en wel(zijn)" over het lokaal gezondheidsbeleid (met name preventie) aan B&W van Horst aan de Maas gevraagd, aandacht te geven aan gezondheidsrisico's, die voortkomen uit de toename van fijnstof, de risico's van de verspreiding van MRSA (ziekenhuisbacterie) en de kans op de uitbraak van influenza (griep) als gevolg van de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst. Er bestaan allerlei plannen (Nieuw Gemengd Bedrijf - NGB - met 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens, zandverwerkingscentrale, uitbreiding veiling, Trade Port Noord, Floriade, tuinbouwkassengebied Californië) die een fikse toename van fijnstof met zich mee zullen brengen. En met name het NGB kan de bron zijn van MRSA-verspreiding en influenza.

In oktober 2008 verscheen de nota “Gezond en wel(zijn)”, over het lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 van de gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum. Gemeenten zijn verplicht – in het kader van de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv) – elke vier jaar nieuw gezondheidsbeleid te formuleren, gericht op bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid van burgers in de gemeente. De eerste keer heeft de gemeente dat gedaan in 2003. In een brief van 13 augustus (zie ?q=node/656) wees de vereniging Behoud de Parel de gemeente Horst aan de Maas op die wettelijke verplichting. Volgens de vereniging had er vorig jaar al een nieuw beleidsplan moeten liggen. Het college reageerde in een brief overwegend afwijzend op de voorstellen van Behoud de Parel in haar brief van 13-augustus (zie ?q=node/764).

Behoud de Parel vraagt aandacht voor fijnstof, MRSA en influenza, thema’s die in de beleidsnota van B&W – op een enkele zinsnede na – niet aan bod komen. Het College van B&W sluit – volgens een brief aan Behoud de Parel van 21 oktober (als antwoord op de brief van Behoud de Parel van 13 augustus 2008, dus ruim 2 maanden later, terwijl verzocht was te antwoorden voor 1 september) voornamelijk aan bij de rijksprioriteiten van de landelijke nota volksgezondheid en kiest dus vooral voor landelijk vastgestelde thema’s en betreffen een gezonde leefstijl: roken, schadelijk alcoholgebruik, voeding en bewe-ging (overgewicht), geestelijke gezondheid: depressie, angststoornissen, dementie en versterking van de Eerstelijnszorg.

In haar reactie op de nota stelt behoud de Parel dat een aantal van de thema's die het college wil oppakken, al door andere instanties zijn of worden opgepakt. Tegelijkertijd ontbreken thema's die samenhangen met de fysieke omgeving (milieu) die effecten hebben op de gezondheid van mensen. Een van die thema's betreft de aantasting van het welzijn van burgers door het volbouwen van de omgeving. Een onderwerp waar wethouder Stas (PvdA) onlangs nog op zijn weblog diens zorgen over heeft uitgesproken. In de nota is daar niets van terug te vinden, terwijl wethouder Stas toch de verantwoordelijk wethouder is voor het gezondheidsbeleid. Aldus Behoud de Parel.

In de reactie van Behoud de Parel wordt heel precies beschreven wat de risico's zijn met betrekking tot fijnstof, MRSA en influenza en documenteert die risico's met wetenschappelijk verzamelde gegevens. Daarbij gaat Behoud de Parel in op de risico's van de burgers in de omgeving van bedrijven (met name van de burgers uit Grubbenvorst) en op de risico's voor de mensen die werkzaam zijn binnen die bedrijven.

Behoud de Parel eindigt haar reactie met het uitspreken van de hoop dat haar reactie bijdraagt aan een verdere vervolmaking van een adequaat preventief volksgezondheidsbeleid in Horst aan de Maas.

Behoud de Parel