Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Net als in Grubbenvorst bestaat er in Alphen een plan om een zandverwerkingsinstallatie te plaatsen. De provincie Gelderland heeft in september 2006 het groene licht gegeven voor zandwinning in het gebied ‘Over de Maas’ bij Alphen. De vereniging ‘Bewoners over de Maas’ heeft hiertegen geprotesteerd en is uiteindelijk hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Eén van de argumenten van de vereniging is, dat men bang is, dat de normen voor concentraties fijnstof door zandwinning overschreden zullen worden.

Gezondheidsrisico’s fijnstof
Luchtverontreiniging kan tot acute en chronische gezondheidsklachten leiden; van keel‐ en neusirritaties tot zware astmatische klachten en hart‐ en vaatzieken. Sommige groepen mensen (ouderen, astmapatiënten) zijn extra vatbaar voor luchtverontreiniging. Hoge concentraties fijn stof en ozon leiden er toe dat in Nederland jaarlijks duizenden mensen vervroegd overlijden.

Ontbrekende gegevens fijnstof
Net zoals in Grubbenvorst ontbreekt het in Alphen aan exacte informatie over de huidige fijnstofconcentraties. Het landelijk meetnet fijnstof van het RIVM heeft namelijk geen meetstations in de buurt van het plangebied. De verschillende rapporten [vier in getal] die in het kader van de ontzanding bij Alphen over fijnstof zijn verschenen gaan slechts uit van aannames en berekeningen. De vereniging ‘Bewoners over de Maas’ heeft herhaalde malen bij de provincie Gelderland, bij de gemeente West Maas en Waal en bij de ontzanders erop aangedrongen een nulmeting door deskundigen te laten doen. Op deze verzoeken is niet gereageerd. Dat is des te vreemder omdat de provincie Gelderland de afgelopen jaren wel metingen heeft laten verrichten naar fijnstofgehalte in andere gemeentes. Binnen de gemeente West Maas en Waal is een bedrijf, dat fijnstof kan meten. De vereniging heeft de verantwoordelijke partijen hier herhaalde malen op gewezen. Op grond van bovenstaande feiten kan gesteld worden dat gegevens over de huidige luchtkwaliteit van het plangebied, die gebaseerd zijn op metingen, geheel ontbreken.

Meting door vereniging "Bewoners over de Maas" zelf
De vereniging "Bewoners over de Maas" heeft bij Milieudefensie gedurende 3 weken een apparaat gekregen, waarmee fijnstof gemeten kon worden. De metingen die de vereniging gedaan heeft zijn beperkt in tijd en omvang. De metingen zijn dan ook slechts indicatief voor het werkelijke fijnstofgehalte in het plangebied. De resultaten zouden volgens de vereniging aanleiding moeten zijn voor een gedegen onderzoek [24 uur per dag gedurende minimaal 3 maanden]. Een en ander is ook weergegeven in het rapport van Vereniging "Bewoners over de Maas" (zie bijlage).

Wat heeft de vereniging "Bewoners over de Maas" gedaan?
De vereniging heeft gedurende 20 dagen het PM10 gehalte van de lucht gemeten. De metingen vonden plaats op één plek vlak bij dezelfde woning. Dus niet boven op de dijk, of aan het water, of bij de veerpont, maar daar waar bewoners het meest met luchtkwaliteit te maken hebben, nl. bij hun woning. Er werd vier keer per dag gedurende een half uur gemeten [7.00 uur, 12.00 uur, 18.00 uur en 23.00 uur]. Van die vier metingen werd het gemiddelde berekend en in een tabel vastgelegd.

Bij de resultaten is het goed te weten dat er eigenlijk geen ondergrens van fijnstof bestaat, waaronder geen schade voor de gezondheid ontstaat. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie geeft als kritische norm 40 μg/m³ en die norm is ook de grenswaarde van de EU‐norm. Volgens de EU‐norm mag 50 μg/m³ 35 keer per jaar overschreden worden.

Conclusies en aanbevelingen van de vereniging "Bewoners over de Maas"
De vereniging heeft naar aanleiding van haar metingen een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen opgesteld. Deze houden in:
• De metingen zijn dermate alarmerend, dat een nader feitelijk onderzoek , alvorens zandwinning toe te staan, nodig is.
• Als deze gegevens kloppen, dan zijn van de gemeten 20 dagen er 11 boven de kritische norm [55%!] en 5 boven de norm van 50 μg/m³[25%!], die maar 35 dagen per jaar overschreden mag worden.
• Als deze gegevens kloppen, dan zal zandwinning in het gebied niet toegestaan mogen worden.
• Alhoewel dit kleinschalige onderzoek niet wetenschappelijk verantwoord is, is het zeker indicatief te noemen. De gemeten daggemiddelden zijn vergeleken met de dagelijkse kaarten van het RIVM en geven zeker geen significante afwijking te zien. Op grond van bovenstaande onderzoeken pleit de vereniging ervoor zandwinning bij ‘Over de Maas’ af te blazen, totdat voldoende duidelijkheid is over een en ander.

Andere bezwaren van de vereniging "Bewoners over de Maas" tegen de vestiging van een zandverwerkingsinstallatie
Naast de overlast van fijnstof heeft de vereniging nog andere bezwaren tegen zandwinning bij ‘Over de Maas” naar voren gebracht. Het betreft de volgende bezwaren:
• Zandwinning is niet nodig. Er is voldoende zand op de markten er zijn voldoende alternatieven.
• Zandwinning bij Alphen houdt enorme veiligheidsrisico’s in [o.a. grondwaterpeil]
• Zandwinning bij Alphen geeft enorme gezondheidsrisico’s [o.a. fijnstof, geluid]
• Zandwinning geeft onaanvaardbare overlast gedurende acht jaar voor honderden aanwonenden.

Bezwaren die ook door burgers in Grubbenvorst genoemd worden. Het is dan ook interessant, de jarenlange ervaringen van vereniging "Over de Maas" te bekijken op hun site (http://www.bewonersoverdemaas.nl/index.html).

Behoud de Parel