Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op 13 jauari 2009 een bijeenkomst gehouden om vragen inzake de verwerking van zand en grind ten behoeve van de beveiliging van de Maas tegen overstromingen te beantwoorden en te inventariseren (zie ?q=node/927). Mondeling zijn een aantal vragen beantwoord, een deel via verslaglegging (zie bijlage). De overblijvende vragen zijn door de verschillende betrokken partijen van een andere beantwoording en toelichting voorzien.

Zeven februari ging een delegatie van Behoud de Parel, samen met omwonenden van het Raaieind, leden van de Dorpsraad Grubbenvorst en leden van de gemeenteraad op bezoek bij een installatie in Milsbeek, die als voorbeeld geldt voor de installatie die in Raaieind komt.
CZVI13kl
De gemeenteraad vergadert op 10 februari over de vraag of de beantwoording voldoende basis biedt voor een besluitvormende discussie over de vestiging van een verwerkingsinstallatie voor zand en grind op de locatie Raaieind in Grubbenvorst, of dat gekozen wordt voor een andere manier van verwerking, bijvoorbeeld via een drijvende installatie, zoals Behoud de Parel voor stelt.

Voor zover de de gestelde vragen op 13 januari niet (geheel) konden worden beantwoord op de infomatiebijeenkomst zijn deze door de gemeente, de provincie en DCM van schriftelijk van commentaar voorzien. Opvallend is dat Delfstoffen Combinatie Maasdal, de ontgronder in het Raaieind, uitgebreid in de gelegenheid gesteld wordt om commentaar op het plan van Behoud de Parel te geven, terwijl Behoud de Parel niet om nadere toelichting op haar plan of om commentaar op de plannen van DCM gevraagd is. Daar waar de provincie openlijk kenbaar gemaakt heeft aan de zijde van DCM te staan en het college van B&W in een eerder stadium ook voor DCM had gekozen, lijkt de beantwoording van vragen dan ook wel erg eenzijdig pro-DCM te zijn geformuleerd. Opvalt dat - zonder een en ander te verifiëren bij Behoud de Parel - allerlei zaken door de commentariërende instanties in het alternatieve plan van Behoud de Parel worden geïnterpreteerd, die niet juist zijn en automatisch komen ze dan tot verkeerde conclusies.

Met deze gang van zaken lijkt de procedure rondom de Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) de zelfde kant uit te gaan, als die van het Nieuw Gemengd Bedrijf in LOG Witveld. Doen alsof je objectief onderzoek doet en objectieve informatie verstrekt, maar ondertussen de geesten rijp maken voor vestiging op de vooraf bepaalde plek!

In de bijlagen is de informatie te vinden, die voorafgaande aan de vergadering van 10 februari beschikbaar is gesteld.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel