Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 29 maart 2018 heeft het  college van Gedeputeerde Staten van Limburg aan de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland - RMS Venlo B.V. - een omgevingsvergunning verleend. De mestfabriek zou gevestigd worden aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Maar dat gaat niet door want op 27 juli 2022 heeft de Raad van State besloten het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg te vernietigen.
 
De omwonenden van de Horsterweg en omgeving hebben zich al sinds de aankondiging van de RMS-plannen in 2012 verzet tegen de RMS-plannen om een mestfabriek te vestigen in hun buurt. Te meer omdat zij ook al geconfronteerd werden met de bouw van het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB – 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, slachterij en mestverwerkingsinstallatie die meer mest kan verwerken dan voor het NGB nodig zou zijn). De komst van RMS zou buurt helemaal onleefbaar maken en in die zin zagen en zien de omwonenden de plannen als een grote bedreiging voor hun leefomgeving.

Naar aanleiding van de plannen heeft de buurt samen met vereniging Behoud de Parel en met ondersteuning van Mr. Valentijn Wösten in december 2017 zienswijzen ingebracht in de hoop dat GS de buurt serieus zou nemen. Daar heeft GS niet of nauwelijks rekening mee gehouden in de verdere procedure. Zo is geen MER-procedure uitgevoerd. Feitelijk komt dat er op neer dat GS geen of onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar milieugevolgen. Dat neemt de buurt GS bijzonder kwalijk, want daarmee heeft GS de belangen van de buurt ernstig geschaad.

Nadat de zienswijzen door uw college aan de kant zijn geschoven hebben de omwonenden zich samen met Behoud de Parel tot de rechter gewend. Die stelde de omwonenden echter ernstig teleur door – met een enkele aanwijzing – de plannen toch “goed te keuren”. Hetzelfde gebeurde ten aanzien van de Watervergunning. Gelukkig voor de omwonenden heeft de RvS een en ander gecorrigeerd en de vergunningen vernietigd.

Gelukkig heeft de RvS met haar besluit de door GS verleende vergunning vernietigd en de omwonenden alsnog in bescherming genomen.

De plannen van RMS om biogas te produceren worden door de buurt met grote scepsis bezien. Het is onwaarschijnlijk dat per saldo energie wordt gegenereerd. Alles wijst er op dat door aan het gasnet biogas te leveren door RMS aanspraak gemaakt wordt op forse subsidie per m3 geleverd biogas. In essentie bestaat het verdienmodel van RMS uit het verstoken van relatief goedkoop aardgas en het leveren van biogas met forse subsidie. Ook de vermeende bijdrage van RSM aan het wegwerken van het mestoverschot is onzin. Alleen al in Noord-Limburg (c.q. Horst aan de Maas) wordt een overcapaciteit gerealiseerd van mestverwerkingsinstallaties, waardoor Horst aan de Maas het mestputje van Zuid-Oost Nederland wordt. En midden in een periode dat Nederland overhoop ligt als gevolg van de stikstofcrisis, zou er nog een grote stikstofproducent bijkomen, die – als de door RMS aangevraagde natuurvergunning wordt verleend – de lucht in wordt gestuurd op basis van “spookrechten” die gedepo-neerd zijn in de commerciële stikstofbank. Behoud de Parel ging in mei 2022 naar een vergadering van een commissie van Provinciale Staten van Limburg om daar tegen te protesteren.

Maar de vernietiging van de vergunning door de RvS is nog geen garantie dat de plannen van RMS tóch doorgezet worden. Ze kunnen een nieuwe vergunning aanvragen en als juridische actie daartegen dan niet zou helpen, zou de mestfabriek alsnog gebouwd kunnen worden. Alle reden voor Behoud de Parel om een brief te schrijven naar het college van GS van Limburg met het verzoek een eventuele nieuw vergunningaanvraag af te wijzen (voor brief, zie bijlage). Immers, het eventueel opnieuw verlenen van  vergunningen voor de plannen van RMS voor een mestverwerkingsbedrijf zal opnieuw op groot verzet stuiten van de omwonenden en Behoud de Parel.

In de brief vraagt Behoud de Parel GS spoedig over te gaan op het afwijzen van eventueel nieuwe vergunning(aanvragen) voor RMS (of vergelijkbare initiatieven). En tegelijkertijd vraagt Behoud de Parel ook de door TMS aangevraagde natuurvergunning meer duidelijkheid te verschaffen. Als die aanvraag nog in behandeling is, vraagt Behoud de Parel deze vergunning af te wijzen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel