Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor RMS Venlo, de grootste mestfabriek van Nederland, vernietigd. Daarmee komt een voorlopig einde aan de langslepende actie van Behoud de Parel samen met de omwonenden van de geplande locatie aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst (lees hier het eerste artikel over de plannen van RMS in Grubbenvorst). Paul Geurts, woordvoerder van vereniging Behoud de Parel: “Dit is een grote overwinning, we zijn door de RvS op alle punten in het gelijk gesteld. Het ziet er naar uit dat de RMS-plannen daarmee de doodssteek gegeven is”.

De RvS oordeelt in haar uitspraak dat het in de plannen van RMS gaat om een zogenaamde “geïntegreerde chemische installatie”, zoals Behoud de Parel en omwonenden steeds beweerd hebben. RMS en de provincie Limburg waren het daar niet mee eens en daarom heeft de provincie besloten bij de vergunningverlening dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd hoefde te worden. Indien RMS haar plannen toch nog uit zou willen voeren, zullen ze opnieuw een vergunning aan moeten vragen en de provincie zal dan wél een MER-procedure moeten uitvoeren. Overigens toonde de provincie - daarnaar gevraagd door Dagblad De Limburger - zich verrast door de uitspraak van de RvS.

De RvS oordeelde ook dat de uitspraak van de rechtbank in Limburg, die stelde dat een groot deel van de omwonenden geen belanghebbenden zouden zijn, niet juist was. Geconcludeerd wordt nu, dat die omwonenden wel degelijk belanghebbenden zijn!
De RvS hekelt ook het feit dat RMS na het ter inzage leggen van de vergunningaanvraag haar plannen voor de fabriek nog gewijzigd heeft. De Rechtbank Limburg heeft dat feit ten onrecht genegeerd zegt de RvS nu. In de aangepaste plannen zou een nieuw gebouw (de ontvangsthal) gerealiseerd worden, zodat een aantal activiteiten in de buitenlucht kon komen te vervallen. Het gaat om de aanvoer, opslag en bewerking van berm- en natuurgras en de aanvoer en opslag van vaste mest. Tegelijkertijd werden de vier silo’s in het midden van het terrein in de plannen verplaatst en de grasopslag opgeheven. De RvS is het met Behoud de Parel eens dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de wijzigingen positieve milieugevolgen zouden hebben. Maar zelfs als de wijzigingen positieve milieugevolgen hebben, zijn de wijzigingen onder meer vanwege de visuele effecten voor omwonenden zo verstrekkend dat de terinzagelegging opnieuw had moeten plaatsvinden.
 
Voor de bezwaarmakers, vereniging Behoud de Parel en de omwonenden is ook van belang dat de kosten ( ruim € 13.000) die gemaakt zijn om gedegen deskundigenonderzoek te doen naar de mestverwerkingsfabriek volgens de RvS door de tegenpartij wél vergoed dienen te worden. Evenals de proceskosten. De Rechtbank Limburg had eerder geoordeeld dat de onderzoekskosten niet vergoed hoefden te worden.
 
De uitspraak van de Raad van State om de Omgevingsvergunning voor RMS Venlo te vernietigen sluit aan op een eerdere uitspraak van de Raad van State om de door het Waterschap Limburg verleende Watervergunning (onder andere om afvalwater te mogen lozen op de Gekkengraaf) te vernietigen. Paul Geurts, woordvoerder voor Behoud de Parel, betwijfelt of de eigenaar van RMS Venlo BV, WSB Energy BV,  haar plannen nog door wil zetten. Te meer omdat eerdere plannen voor een identieke mestverwerkingsfabriek in Groenlo ook afgewezen zijn door de RvS en de provincie Gelderland vervolgens weigerde een vergunning af te geven aan eigenaar WSB, omdat het twijfelt aan de duurzaamheid van de mestfabriek. Voor de opwekking van de groene energie is namelijk aardgas nodig. Daarbij komt ook het stikstofprobleem nog om de hoek kijken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel