Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Enige tijd geleden heeft de vereniging Behoud de Parel een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit rondom Horst-Grubbenvorst. Via een mail heeft de vereniging de gemeenteraad van Horst aan de Maas van de resultaten op de hoogte gesteld.

In een reactie van het College van B&W op het artikel in Dagblad de Limburger over het onderzoek (zie bijlage) was te lezen, dat het college van B&W voornemens was in mei te starten met de zogenaamde nulmeting ten aanzien van fijnstof.

Vragen
Het maakt voor de uiteindelijke resultaten van deze nulmeting nogal wat uit waar de eventuele meetapparatuur geplaatst wordt (in verband met de windrichting, meting ten behoeve van welke eventueel toekomstige objecten, enzovoorts). Reden voor Behoud de Parel om aan de gemeenteraad te vragen of de gemeenteraad invloed heeft op de plek waar gemeten wordt en of er mogelijkheden zijn voor burgers om invloed uit te oefenen op die plek. In het verlengde hiervan is de vraag gesteld of er slechts gemeten wordt met betrekking tot het NGB of dat op meerdere plekken, waar toekomstige objecten gevestigd worden, onderwerp van meting zijn.

Een tweede punt waar Behoud de Parel aandacht voor vroeg, was het fijnstof vanuit Intensieve veehouderijen. Dat fijnstof is niet alleen schadelijk in verband met aandoeningen aan de luchtwegen, maar ook vanwege de aan het fijnstof gehechte zoönosen, die tot verspreiding van aan dieren gerelateerde ziektes kunnen leiden en die in een aantal gevallen via deze weg mensen kunnen infecteren. Het gaat bij de meting van fijnstof dus niet alleen om de hoeveelheid fijnstof (overigens niet alleen van 10 pm, maar ook 2,5 pm), maar ook om de effecten van verspreiding op meerdere gebieden. De vraag die Behoud de Parel aan de gemeenteraad stelde is, of de gemeenteraad invloed heeft op wat er gemeten wordt en of er mogelijkheden zijn voor burgers om invloed uit te oefenen op wat er gemeten wordt.

Antwoorden
Op 21 mei 2010 werd het antwoord van de raad aan behoud de Parel toegezonden (zie bijlage). Op de eerste vraag - over de plek waar gemeten wordt en of daar invloed op uitgeoefend kan worden - werd geantwoord dat het uitvoeren van het luchtkwaliteitsonderzoek een verantwoordelijkheid is van burgemeester en wethouders. "Uiteraard kunnen wij in het kader van onze controlerende taak daar invloed op uitoefenen". Maar of burgers daar invloed op uit kunnen oefenen, wordt bepaald door het College van B&W.

Op de tweede vraag over wat er gemeten wordt, wgeeft de raad feitelijk het zelfde antwoord. "In ieder geval", zo stelt de raad, "heeft de raad voor de aanvang van het onderzoek zicht hebben op wat er gemeten wordt en zullen wij onze verantwoordelijkheid daarin nemen".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel