Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg geven geen gehoor aan de oproep van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, om tijdens de maatschappelijke discussie over verdere schaalvergroting in de intensieve veehouderij even geen nieuwe aanvragen voor megastallen te honoreren. GS zullen het huidige beleid voortzetten. Dat is de uitvoering van het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg uit 2004.

In het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg krijgen zowel landbouw als natuur ruimte voor verdere ontwikkeling. "De kwaliteit waaronder de productie in de veehouderij tot stand komt en de locatiekeuze is van groter belang dan de schaalgrootte", zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. "De intensieve veehouderij zorgt voor werkgelegenheid in onze provincie en staat aan de top qua duurzaamheid en innovatie. Daar willen we verder mee".

Om hieraan meer sturing te geven is samen met de sector de Innovatieagenda duurzame veehouderij opgesteld. De Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) hebben in de Verklaring van Roermond van 2010 deze ambitie geconcretiseerd in een aantal doelstellingen en maatregelen die in maart jongstleden zijn vastgesteld in een plan van aanpak. De uitvoering hiervan is in volle gang. Nieuwe aanvragen voor grotere stallen met meerdere etages passen volgens GS binnen het Reconstructieplan. In de meeste gevallen is zelfs geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Gezondheid omwonenden
Naar aanleiding van het landelijk onderzoek over mogelijke effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden heeft de GGD Noord- Limburg de gemeenten geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Zij heeft het instrument van een zogeheten Gezondheids Effecten Screening aan gemeenten beschikbaar gesteld. In zo’n onderzoek wordt gekeken wat de gezondheidseffecten van milieubelasting zijn voor omwonenden. Ook wordt momenteel samen met de GGD Noord-Brabant een leidraad ontwikkeld om gevolgen voor de eventuele gezondheid snel zichtbaar te maken.

(Bron: Provincie Limburg, 30/08/11)

Reactie Behoud de Parel
Op 30 augustus 2011 maakt het Limburgs provinciebestuur bekend dat zij - op een verzoek van de staatssecretaris van Landbouw van februari 2011 (zie besluit Tweede Kamer) afwijzend reageert. Zo'n zes maanden later! Inmiddels is de maatschappelijke dialoog - die de aanleiding was voor het verzoek van Bleker - op een haar na afgerond. Dat bewijst de totale desinteresse van Gedeputeerde Staten in de belangen van de bevolking ten aanzien van megastallen. En dat terwijl de PVV - die nu de grootste partij is en deelneemt aan het College van Gedeputeerde Staten - tijdens de verkiezingen nog breed verkondigde tegen megastallen te zijn! Het kan verkeren...

Van den Broeck (CDA) stelt dat megastallen goed zijn voor de werkgelegenheid in Limburg. Een onzinstelling. Megastallen worden juist opgericht om kosten te besparen. De hoogste kostenfactor in de landbouw is juist "arbeid". Door gebruik te maken van buitenlandse werknemers (de spreekwoordelijke "Polen"), die met een lager loon tevreden zijn en door mechanisatie en automatisering wordt getracht de kosten te reduceren. De megastallen concurreren vervolgens de agrarische gezinsbedrijven weg, die juist voor de meeste werkgelegenheid zorgen in de agrarische sector.

GS loopt gewoon aan de leiband van de LLTB en daarmee aan de leiband van juist de grote boeren. De kleine boer heeft bij de LLTB inmiddels al lang niets meer te zoeken... De belangen van omwonenden van megastallen worden ondergeschikt gemaakt aan de belangen van deze boeren. het lijkt dat GS mooi weer wil spelen, als het gaat om de gezondheidseffecten van de Intensieve veeteelt. Ze wekken de indruk dat ze - met de GGD Noord- en Midden Limburg - de gezondheidseffecten van de omwonenden streng bewaken. Op deze site is voldoende aangetoond dat de GGD - als onderdeel van de overheid - niet in staat is, adequaat de belangen van de bevolking op dit punt te behartigen (zie bijvoorbeeld dit artikel).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel