Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Met de publicatie in het weekblad Hallo (zie bijlage) is het gemeentebestuur van Horst aan de Maas officieel gestart met de procedure om de vestiging van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) mogelijk te maken. Vijfentwintig mensen - met een rechtsbijstandsverzekering - hebben zich bij Behoud de Parel aangemeld om mee te doen met de juridische procedures om de vestiging van het CVI tegen te houden.

B&W geven met het ter inzage leggen van de stukken gevolg aan een besluit van de gemeenteraad van 11 september 2012. De stukken waar het om gaat zijn:
1. ontwerp bestemmingsplan ‘Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde’;
2. ontwerp omgevingsvergunning;
3. ontwerp ontgrondingsvergunning. Hierover beslist Gedeputeerde Staten van Limburg;
4. ontwerp watervergunning. Hierover beslist de Minister van Infrastructuur en Milieu;
5. ontwerpbeschikking Hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Eerder stuurde Behoud de Parel samen met omwonenden van het Raaieinde al een zienswijze op het voorontwerp Bestemmingsplan (hier is daar meer over te lezen). En de MER-commissie heeft inmiddels een oordeel gevel over de Milieu Effect Rapportage (MER) van het CVI (hier is daar meer over te lezen).

De plek waar de CVI gevestigd zou moeten worden, volgens B&W, is het gebied dat is gelegen ten zuiden van de kern Grubbenvorst en globaal begrensd wordt door de spoorlijn Venlo-Nijmegen, de A67 en de Maas. In het Raaieinde dus.

De aanleiding voor de eventuele vestiging van het CVI zou de hoogwateroverlast in 1993 en 1995 zijn. De gemeente heeft besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de gebieden langs de Maas beter te beschermen tegen hoogwater. Hiertoe is de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Limburg en het noordoostelijk deel van Noord-Brabant het project Zandmaas/Maasroute ontwikkeld, bestaande uit meerdere deelprojecten. Eén van de onderdelen van dit plan betreft het verbreden van de rivier op bepaalde trajecten, waarbij ook de vaarroute wordt verbeterd (verdiept). Om de uitvoering van een aantal van deze projecten mogelijk te maken, en om het afgegraven materiaal op een maatschappelijk en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat er in de omgeving van de rivierverruimingsprojecten één centrale verwerkingsinstallatie (CVI) wordt gerealiseerd.

De CVI Haven Raaieinde zal volgens B&W in deze behoefte gaan voorzien voor het rivierverruimingsgebied tussen Venlo en Arcen. Het geldende bestemmingsplan voorziet niet in deze ontwikkeling. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas coördineren de besluitvorming.

Ter inzage
De stukken die betrekking hebben op de CVI liggen ter inzage met ingang van 31 mei tot en met 11 juli 2013). Voor die datum moeten eventuele zienswijzen van mensen bij de gemeente ingediend zijn. Burgers kunnen de stukken in zien op de volgende locaties:
- Alle ontwerpen: in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077) 477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.
- Ontwerpbesluit 3 (ontgrondingsvergunning): in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, (043) 389 78 12.
- Ontwerpbesluit 4 (watervergunning): Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125, Maastricht, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Ook buiten kantooruren na telefonische afspraak, tel. (043) 329 44 44.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website (zie bekendmakingen). Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit 3 wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen".

Zienswijzen
Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij:
- ontwerp 1: de gemeenteraad van Horst aan de Maas, t.a.v. de Afdeling Projectbureau, postbus 6005, 5960 AA Horst;
- ontwerp 2 en 5: burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, t.a.v. de Afdeling Projectbureau, postbus 6005, 5960 AA Horst;
- ontwerp 3: Gedeputeerde Staten van Limburg, postbus 5700, 6202 MA Maastricht;
- ontwerp 4: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, postbus 25, 6200 MA Maastricht.

Indien mensen zich nog aan willen sluiten bij de vijfentwintig personen die mee doen aan de collectieve juridische actie van Behoud de Parel (die alle formele zaken regelt voor de deelnemers aan de juridische actie), dan kunnen zij zich melden via info@behouddeparel.nl.

Wilt u het bericht (en de stukken) van de gemeente op de site van de gemeente lezen, dan kunt u hier klikken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel