Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op donderdag 2 april 2015 vindt de zitting plaats over de bezwaren die vereniging Behoud de Parel samen met omwonenden en multinational Océ Van der Grinten hebben ingebracht tegen de komst van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst (Raaieinde). Een aantal baggeraars, dat zich vereniging heeft in het bedrijf DCM, willen een haven, een slibdepot en een grote zandverwerkingsinstallatie realiseren langs de Maas (in het gebied Raaieinde).

De omwonenden en Behoud de Parel verwachten grote overlast van het bedrijf (verkeer, milieu en gezondheid komen door het bedrijf sterk onder druk te staan) en vrezen forse aantasting van de natuur. Een alternatief voorstel van Behoud de Parel (zandverwerking door een installatie op de Maas, in plaats van op de wal) - dat aan alle bezwaren tegemoet kwam - werd door de gemeenteraad van Horst aan de Maas aan de kant geschoven. Ook de Dorpsraad van Grubbenvorst heeft kanttekeningen geplaatst bij het plan, met name ten aanzien van de verwachte verkeersoverlast. De Dorpsraad heeft zich echter niet aangesloten bij de juridische procedures tegen de komst van het CVI.

Naar aanleiding van de bezwaren van Behoud de Parel heeft de Raad van State het StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) opdracht gegeven technisch onderzoek te doen naar de plannen van DCM. Het onderzoek heeft geleid tot een lijvig rapport (zie bijlagen).

Laag Frequent Geluid
In het rapport wordt onder andere ingegaan op de effecten van het zogenaamd "Laag Frequent Geluid". Behoud de Parel heeft in haar bezwaren aan gegeven dat dit laag frequent geluid (dat niet altijd waar te nemen is, maar wel kan leiden tot gehoorbeschadeging, zelfs op lange afstand van de bron) door DCM nauwelijks tegen gehouden wordt. Ondanks opmerkingen daartoe van de MER-commissie. Behoud de Parel wordt in haar bezwaren ondersteund door een zeer deskundig bureau op dit gebied: Peutz. Peutz heeft ten behoeve van Behoud de Parel een rapport opgesteld. In dat rapport concludeert Peutz dat onvoldoende waarborgen ingebouwd zijn om de risico's van Laag Frequent Geluid voor de omwonenden (en de andere inwoners van Grubbenvorst) uit te bannen.

Ook Océ Van der Grinten heeft bezwaar gemaakt vanwege dat laag frequent geluid, maar om een geheel andere reden. Océ - een multinational, die onder andere kopieer-apparatuur produceert - heeft in haar bedrijf een afdeling met zeer gevoelige apparatuur. Die apparatuur kan verstoord worden door de trillingen, die met het laag frequent geluid gepaard gaan. Ook Océ heeft een deskundig bureau ingeschakeld en ook dit bureau heeft een rapport uitgebracht. En ook dit bureau concludeert dat er onvoldoende maatregelen genomen worden om de negatieve invloed op de gevoelige apparatuur van Océ te voorkomen, waardoor de bedrijfsvoering van Océ in gevaar komt.

Nut en noodzaak
Door de voorstanders van het CVI wordt steeds gesteld dat de haven, het slibdepot en de zandverwerkingsinstallatie noodzakelijk zijn, om overstromingen van de Maas in de toekomst te kunnen voorkomen. Het voorstel - afkomstig van de CDA-fractie in Provinciale Staten van Limburg - is volgens de initiatiefnemers een reactie op de overstromingen van de Maas in de jaren negentig van de vorige eeuw. Uiteindelijk hebben in de gemeenteraad van Horst aan de Maas alle partijen - met uitzondering van de SP - met het voorstel ingestemd (zie hier het artikel over dit besluit op deze website). Vereniging Behoud de Parel zet grote vraagtekens bij het doel - voorkomen van overstromingen - als belangrijkste argument vóór de plannen. Er zijn alternatieven voor de installatie die de bezwaren tegen het CVI opheffen en sowieso is de vraag of een haven en slibdepot wel nodig zijn, om het uitdiepen van de Maas uit te kunnen voeren. Volgens Behoud de Parel dient het plan vooral de economische belangen van DCM, de uitvoerder van de plannen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat de plannen lange tijd in de koelkast bleven liggen, toen de bouw als gevolg van de economische crisis stil kwam te liggen en er nauwelijks zand gevraagd werd. De realisering van meer veiligheid - waar de voorstanders van de CVI zo ook getamboereerd hadden - kon blijkbaar wel even wachten...

Behoud de Parel heeft naast Peutz (zie de gevolgen van Laag Frequent Geluid in beeld heeft gebracht - ook een ander onderzoekbureau verzocht nader onderzoek te doen naar de komst van het CVI. Het gerenomeerde bureau - Witteveen & Bos - zette in haar notitie grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de plannen van DCM (zie bijlage). In haar notitie stelt Witteveen & Bos dat de zandwinningsprojecten, waarvoor de installatie (en de haven) bedoeld is, al gerealiseerd zijn of op korte termijn gerealiseerd worden. Andere plannen moeten nog uitgewerkt worden en het is maar de vraag hoe die er uit gaan zien. Ondertussen moet DCM straks - als de plannen door gaan - van elders zand aan gaan voeren, om de haven en de installatie rendabel te maken. Dat aangevoerde zand heeft niets (meer) te maken met het veilig maken van de Maas en dient uitsluitend de economische belangen van DCM. En daarmee wordt - de redenering van Witteveen & Bos volgend - in één klap de motivatie van de plannen zoals CDA, PvdA en VVD die toentertijd omarmden, onderuit gehaald.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel