Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

bijgewerkt op 25 december 2023 door teus
Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt al naar gelang de ontwikkelingen en voortgang van de realisatie van luchtkwaliteits metingen met MySense meetkits en data analyse toepassingen.

In verband met verandering van data communicatie methodiek bij The Things Network kunnen over grotere periodes in de maanden december 2021 tot  februari 2022 meetdata wegvallen zijn.MySense Air Qual kitMySense air quality kit using solar power

MySense meetkits plaatsen en plannen
In de periode van 2017 t/m 2022 zijn er ca 35 MySense meetkits operationeel gemaakt in de navolgende regio's:

Regio Horst aan de Maas: 3 meetkits geplaatst gebaseerd op de Sensirion en Plantower PMSx003 fijnstofsensor in Grubbenvorst (dorp en LOG buitengebied) en nabij Tienray. Er zijn onvoldoende financiele middelen beschikbaar voor meer meetkits in deze regio.

Begin mei 2021 is de vereniging met de gemeente Horst aan de Maas in gesprek gegaan om een pilot tav fijnstof metingen in eerste instantie regionaal in gang te gaan zetten. Eind september 2021 vond er een eerste verkennend gesprek met gemeenteambtenaar en gemeentelijke adviseur plaats om te komen tot een plan van aanpak. Doel is om niet alleen in de gemeente Horst ad Maas te meten maar in de hele regio Nrd Limburg met een eerste pilot in gemeente Horst aan de Maas. Dit was de aanzet op het project Grenzeloos Meten in de provincie.
Een tweede gesprek betreffende werkzaamheden op verzoek van de vereniging met de stakeholders en fin. ondersteuningsplannen is vond na veel uitstel plaats in januari 2022. Op het door gemeente Venray concept voorstel Grenzeloos Meten uitte Behoud de Parel veel kritiek op veel details tav meetwerkzaamheden die niet teruggekoppeld waren met de genoemde uitvoerders, en onduidelijkheid over wat met de meetgegevens zal gebeuren. Half februari werd een toekenning van IBP subsidie verwacht waarna een nieuwe bijeenkomst zou volgen. Het concept voorstel nav de kritische opmerkingen om de kwaliteit van de metingen te verhogen kon in januari niet meer aangepast worden.
Eind april 2022 werd meegedeeld dat er nog druk aan gewerkt werd. De subsidie toekenning was toen nog onduidelijk. Een zestal gemeentes lijken mee te doen met een budget van in totaal 400.000 euro. Uiteindelijk bleken het 3 gemeentes te zijn. 
De leiding van dit project bleek in mei/juni overgenomen te zijn door de Rijks Uitvoeringsdienst in Z-Limburg. Tot een vervolgafspraak kwam het echter niet (situatie oktober 2022).
De inzet van Behoud de Parel tav de metingen bleef ongewis omwille van de haalbaarheid en organisatievorm en mogelijke participatie van de vereniging. Uiteindelijk heeft de vereniging Behoud de Parel afgezien van deelname in het project. Voor meer informatie zie: tijdslijn luchtkwaliteitsmetingen

MySense air quality kit using solar power

Regio Venray/Castenray: 7  meetkits (PMSx003 fijnstof sensor) rond en in een pluimveebedrijf (sinds begin 2019 volledig op zonneenergie operationeel). Het project werd mede ondersteund door het pluimveebedrijf en Fontys GtreenTechLab Venlo. Het uitbreidingsplan voor achtergrondsmeting van 5 meetkits in 2020 is ivm beschikbare fin. middelen is helaas stopgezet. Het ontbreekt aan financiele middelen om de defecte wind- en regen meetkit te vervangen.
Begin 2020 werd het plan opgepakt om een wetenschappelijke onderzoek bij WUR-Lifestock en Uni Utrecht (dienrenwelzijn) om te kijken wat het effect is van maatregelen is op de immissies. Het ontbrak aan fin. ondersteuning voor dit onderzoek. Subsidieverzoeken in het kader van Spoor 1/4 aangevragd door de WUR Lifestock zijn afgewezen. Reden de ontwikkeling 7/24 uur fijnstofmeters valt niet onder de subsidie definitie. Ivm oa vogelgriep maatregelen werden de metingen in januari 2022 stil gelegd. Voortzetting is na 1.5 jaar vanwege de kosten niet meer mogelijk.
Resultaat wel is dat de luchtfilterinstallatie in de loop van alle mateingen een van de twee volledig vervangen is.
Eind 2021 heeft een groep WUR studenten het onderzoek gedaan tav aanpassingen aan gebouw tav emissies met gebruikmaking van de meetgegevens tot half 2021.

MySense air quality kit using solar powerRegio Land van Cuijk: Sinds eind 2019 zijn er 20 (19 operationeel en 1 in reserve) MySense meetkits met Sensirion SPS30 en Plantower PMSx003 fijnstof sensors operationeel. In het bosgebied en St. Anthonis zijn een tweetal meetkits geplaatst draaiend op solar energie. Er is een test gaande met twee meetkits tav wind en regen metingen. Dit burger initiatief is van plan om metingen te doen met vliegende snuffel masjien in de hogere luchtlagen tot op 300 meter hoogte. Initiele tests wijzen uit dat er nauwelijks verschil is in de fijnstof metingen in de luchtlagen tot 300 meter.

De laatste ontwikkelingen van hardware voor de MySense meetkits wordt momenteel verzorgd door de stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk in met name St. Anthonis. De stichting is sinds april 2021 ook actief voor een periode van 12 maanden met ammoniak en stikstofmetingen. Het zijn maandelijkse metingen mbv zg 'Palmes gasbuisjes'. Deze meetgegevens zijn in te zien op het Samen Meten dataportaal van RIVM.

Fontys GreenTechLab heeft oa 12 op MySense gebaseerde meetkits geproduceerd en geinstalleerd voor een adviesburo CON A&F en gemeente Venray in 2020. De meetdata van het adviesburo met metingen in een deel van gem. St Anthonis en gem. Venray zijn helaas niet openbaar. Het project(en) liep eind 2020 ten einde. 6 meetkits zijn na afronding overhandigd aan stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk. De meetkits dienen nu als reserve materiaal.

In Vredepeel staan sinds 2019 3 meetkits met resp. Sensirion SPS30, Plantower PMSx003 en Nova SDS011 fijnstofsensoren opgesteld ter meetcorrectie en referentie metingen en verschil berekening tov het achtergrondsnivo bovenop het landelijkmeetstation van NSL/RIVM.

In totaal zijn er nu ca 25 MySense meetkits eind april 2023 samengesteld en aangemeld op het LoRaWan netwerk.

Van vrijwel alle meetkits worden de fijnstof en meteo metingen doorgestuurd naar dataportaal van RIVM, Sensors.Community, OpenSense en AirTube. Het betreft tav deze dataportalen echter maar een klein gedeelte van de ter beschikking gestelde metingen van de fijnstof en meteo sensoren n.l.: PM2.5 en PM10 massa metingen en temperatuur/luchtvochtigheid/luchtdruk metingen. Sinds januari 2022 is het aantal uitgebreid met de doorgifte van PM1 en fijnstof deeltjes tellingen bij Sensors.Community.
Sinds november 2021 worden de fijnstof metingen gecorrigeerd naar metingen met Sensirion SPS30 fijnstofsensor alsmede wordt ook de fijnstof deeltjes tellingen doorgegeven. De doorgifte naar de dataportalen zijn echter ongecorrigeerde z.g. 'ruwe waarden'.

Het plan is om de meetwaarden op drie nivo's bij te stellen: sensor correctie om onderlinge verschillen te corrigeren, validatie van waarden om rare pieken en dalen en constante waarden (fout in de sensor) te verwijderen uit de grafiek (deze correctie is nu operationeel), onderlinge verschillen tussen de sensoren van verschillende fabrikanten (noodzakelijke correcties tov Sensirion fijnstof sensor sinds mei 2021) en belangrijker: calibratie van de waarden mbt een referentie sensor bijv MetOne BAM1020 in Vredepeel. Zie voor dit laatste ook de thesis van Ludovico Lombardo (Uni Leiden, stagiaire RIVM in 2020) en algorithme van RIVM.

Sinds zomer 2020 is de validatie software operationeel. Door gebruik te maken van de metingen met MySense meetkits in Vredepeel worden momenteel de meetgegevens (grafieken) op de website gecalibreerd tav Sensirion fijnstof sensor. De onderlinge verschillen tussen de drie sensor fabrikanten worden hierdoor weggenomen. Het verschil tav ref. fijnstof sensor BAM1020 wordt niet berekend omdat de corrolatie te onzeker te berekenen is. Mogelijk wordt dat op termijn beter zodra de BAM1020 vervangen wordt door bijv een Palas fijnstofsensor die ipv gewichtmeting de deeltjes telt vergelijkbaar met de techniek van de betaalbare fijnstof sensors.

Momenteel zijn er ca 25 (het waren er 46) meetkits gebaseerd op MySense operationeel waarvan ca 2 (het waren er 10) op solar energie.

Issues:

 1. Meteo sensor RH falen. Vocht sensoren vertonen een te grote uitval. Gekeken wordt naar meteo sensoren die geschikter zijn voor gebruik in de openlucht, bijv Sensirion SHT85.
 2. Fijnstof sensor correctie. Fijnstof sensoren verschillen enorm onderling. Plantower sensoren vertonen de grootste afwijking. van soms meer dan 50% tov Sensirion De visualsatie (grafieken) en doorgifte naar dataportalen zijn sinds mei 2021 hierop aangepast. De afwijkingen blijken lineair te zijn. R2 > 0.7. Er is geen correctie toegepast tov BAM1020 (vergelijkbaar met appels en peren vergelijken). De Sensirion fijnstof sensor is genomen als referentie sensor.
 3. Meetdata uitwisselings formaat. Het uitwisselings data formaat tussen de diverse software lagen maken gebruik van een ad hoc formaat. Aanpassingen tav type sensoren en tijdelijke verplaatsing zijn noodzakelijk.
 4. Meta data synchronisatie. De meetkit meta gegevens (lokatie, type, configuratie, etc) wordt zowel in een meetdata database als in de CMS Drupal database bijgehouden. Synchronisatie is noodzakelijk. Alsmede een simpele manier om de meta informatie in te kunnen stellen cq te wijzigen. Dit is per december 2021 operationeel.
 5. Naburige meetdata gebruiken. Meteo sensoren vallen soms uit of geven minder kwalitatieve meetdata. Om calibratie mogelijk te maken moet gebruik gemaakt worden van snelle manier om dichtbijzijnde beschikbare meetdata te kunnen toepassen. Dit is in ontwikkeling in moge4lijke samenwerking met RIVM.
 6. TTN LoRa V3 stack. Eind 2021 gis TTN LoRa overgegaan naar een nieuwe versie die de LoRa standaarden wat nauwer volgt. Aanpassingen aan gateways en data collector is per 1 dember 20212 operationeel. Tav meetkits die met solar uitgerust zijn is gestuit op een probleem in de firmware van de toegepaste LoRa bibliotheek.
 7. CMS Drupal V8/9. Eind 2021 wordt de CMS Drupal V7 website niet meer ondersteund. Een upgrade is noodzakelijk.
 8. Immissie metingen regio N-Limburg. Opstellen van plan van aanpak uitbreiding metingen in de regio N-Limburg nav verzoek om indersteunig door de gemeente Horst ad Maas. Dit verloopt te traag.
 9. Accu lading meting (LoPy/ESP ADC) is niet reproduceerbaar waardoor accu leeftijd besparingsondersteuning niet betrouwbaar werkt.
 10. Zo goed als mogelijk wordt de vaste lokatie automatisch bijgehouden. Dit houdt in dat zodra de meetkit niet op zijn vaste plaats staat de metingen niet meer getoonbd en doorgegeven worden.

MySense voorzieningen en ondersteunde functies:

 • sensor flexibiliteit: firmware meetkit ontdekken automatisch welke sensoren en devices geconfigureetd zijn en geven deze meta gegevens door.
  • meteo sensoren: BME280, BME680, SHT31, SHT85 of SHT40
  • fijnstof sensoren: Nova (SDS011), Plantower (PMS?003 serie), Sensirion (SPS30; heeft focus, of de verbeterde en duurdere SPS5X)
  • lokatie sensoren: GPS NEO-6
  • wind/regen: DIY regen, DIY wind richting/snelheid, Ultrasone (Argent).
 • meta data: data is voorzien van thuislokatie, lokatie en tijdsregistratie.
 • energiebesparing: sensoren en devices kunnen uitgezet worden tijdens 'idle' stand. Van belang tav solar/accu toepassingen. Tav LoRa V3 protocol ligt nog een probleem om na een deepsleep de datacommunicatie weer op te pakken.
 • operationle bewaking meetkit: firmware is voorzien van bewaking op vastlopers in devives en bewaking accu laading (accu leeftijd besparing).
 • sensor configuratie: configureerbare metingen en devices gebruik. Ook via remote instructies. On line update firmware via wifi en magneet resetknop. Configureerbare sample en meet frequenties.
 • dynamische module gebruik: gebruik van Python maakt het mogelijk om alleen modulen te laden indien nodig en parallel gebruik van functies (multi threading).
 • data communicatie: ivm onbetrouwbaarheid wifi verbinding en invloed wifi beacon op stabiliteit laser fijnstof sensor bij minder kwalitative spanningsvoorzieningen wordt LoRa via TTN toegepast voor data communicatie. WiFi alleen voor firmware updates/installatie. Toekomst Bluetooth voor sensor devices.
 • data ontvangst en verwerking: een groot aantal software modules ondersteunen:
  • real time data collectie via TTN Mosquitto interface en mirroring data ontvangst voor backup.
  • real time data doorgifte aan dataportalen van Sensors.Community,  RIVM datapottaal, e.a.
  • real time monitoring meetkit en metingen, en veiligheid toegang.
  • data correctie, sensor type data correctie, en data validatie (pieken en meetfouten) metingen (elk uur).
  • real time opslag data en meta data in MySQL database, en mirroring data.
  • synchronisatie meta data tussen data database en website visualisatie (CMS Drupal).
  • administratie meetkits en lokaties: invoer en updates.
  • interactieve visualisatie meetdata op website (elk uur update, CMS Drupal). Per meetkit en per regio. Kaart met lucht kwaliteit (LKI) indicatie.
  • meetkit event ondersteuning en event notificatie naar 'eigenaar' (s) meetkit.
  • dagelijks overzicht functioneren van meetkits via data analyse: check op onverwachte null en constante meetwaarden over langere perioden.
  • er wordt bij elke meting bijgehouden welke sensor type gebruikt is.
  • mbv lokatie vergelijking wordt bijgehouden of de meetkit in test gehouden wordt: meetdata is niet represenatatief voor de (thuis) lokatie.

Overzicht van MySense ontwikkelingen per maand:

December 2023. De (er was een wachtlijst) SLA Participatie dag  was zeer druk bezocht. De 'markt' met stands van veel Samen Meten initiatieven was levendig en een succes. De notitie over de Samen Meten werkkaders en het verslag van stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk (BWLvC) gaf aanleiding tot een afspraak met de gemeente Land van Cuijk om bij te praten. De gemeente wil een uitbreiding van de metingen en het gebruik maken van de expertise van de stichting intensiveren.
Het werd voor onmogelijk gehouden maar een spin had zich gevestigd in een Sensirion SPS30 fijnstof meter en veroorzaakte rae fijn stof waarden.
De gemeente heeft een zg Zienswijze nar uitbreiding van het pretpart Toverland uit doen gaan. De omwonenden zijn bezorgt over de toename van fijn stof mbt het wekelijkse vuurwerk op het pretpark.
November 2023. Ter voorbereiding van SLA Participatiedag (RIVM Bilthoven) op 29 nov. 2023 is de notitie 'Werkkader project luchtkwaliteitsmeetnetwerken' (PDF bestand) geeschreven. Teus Hagen neemt deel in het afsluitend Panel die dag. Hier worden ervaringen met de opzet en inrichting van luchtkwaliteits meetnetwerken uiteengezet. De notitie is beschikbaar gesteld om ervaringen elders en op- en aanmerkingen zoveel mogelijk gedeeld te krijgen.
Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk, die ondersteund wordt door Behoud de Parel geeft op de SLA Participatiedag met een stand acte de presence.
October 2023. Het gemeentelijk project Grenzeloos Meten is van start gegaan met de plaatsing van enkele meetkastjes in de noord Limburgse regio. Het betreft metingen van fijn stof (PM2.5, PM10 en temperatuur). De metingen zijn te volgen op Samen Meten portaal (een kaart met alle citizen meetpunten).
Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk is begonnen met de ontwikkeling van een derde generatie meetstation dat gekoppeld is met bijv het home automation systeeem (Home Assistant) van omwonenden.
September 2023. Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk stuurt haar reactie op het meetplan van de gemeente Land van Cuijk. In de bijlage van het commentaar is een notitie bijgevoegd met aandachtspunten voor een dergelijk groot project. De biujlage van de notitie is nog in bewerking. Behoud de Parel heeft de notitie opgesteld.
De website server van Behoud de Parel heeft een disk crash gehad. De website draait op een andere server nu. De luchtkwaliteitsmetingen zijn helaas nog niet on-line.
Juli 2023. Na een tweetal overlegbijeenkomsten tussen stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk en twee ambtenaren heeft de gemeente een concept projectplan opgesteld. Het betreft een eerste aanzet om te komen tot een luchtkwaliteitsmeetnetwerk in de gemeente in het kader van het Schone Lucht Akkoord.
Juni 2023 De Waag Society (Amsterdam) en FutureLab (WAR, Amersfoort) heeft op 1 juni een bijeenkomst met presenaties over o.a. luchtkwaliteitsmeeetprojecten. Teus Hagen presenteert de ervaringen tav citizen science luchtkwaliteits project in ZO Brabant en Horst ad Maas. Zie: de slides en notities van deze presentatie. Er is door de organisatoren een verslag gemaakt nav de presentatie.
Mei 2023 De lokale politieke partij SP heeft in een brief aan de statenleden en gemeentes Horst ad Maas en Venray een groot aantal vragen gesteld over het project Grenzeloos Meten in de toon van 'het is voor de buhne'. De gemeente Venray heeft hierop een antwoord gegeven: en stelt dat er geen relatie is met Schone Lucht Accoord en het puur om het meten gaat van fijn stof.
April 2023 Op de Algemene Leden Vergadering van ver. Behoud de Parel is de terugtrekking uit het Grenzeloos Meten project van de gemeente besproken en geaccordeerd. Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk is met de gemeentelijke ambtenaren van de gemeente Land van Cuijk in gesprek over de voorzetting en de voorwaarden.

Maart 2023 Annoncering project Grenzeloos Meten avond Turfhoeve Sevenum: over geur en beleving, en fijn stof metingen in drie gemeentes in noord Limburg.Ver. Behoud de Parel stuurt een brief naar de gemeente Horst ad Maas met uitleg waarom de vereniging niet actief kan deelnemen in het Grenzeloos Meten project en geeft aan welke minimale voorwaarden van toepassing zijn voor bijdragen vanuit de vereniging.
Gemeente Land van Cuijk besluit tot voortzetting en uitbreiding van hun regionale meetnetwerk in St. Anthonis.

februari 2023  Er vind nogmaals een gesprek plaats nav 13 dec 2022 gemeente Horst add Maas en vereniging Behoud de Parel. Gesprek gaat over welke rol Behoud de Parel nog kan spelen. Gezien uitblijven van vragen nav alle commentaren is er weinig vertrouwen bij ver. Behoud de Parel in de uitvoering. 

januari 2023 Op 29 junuari 2023 is op de internationale Koppelting conferentie in Amersfoort een presentatie Measurements Unwisely Ignored gegeven over de problematiek tav de mismatch van technolgie van het meten en beleid nav de metingen.

 december 2022:Op 13 december 2022 heeft naar aanleiding van de ingezonden ingezonden brief en inspreken ( toelichting) in de gemeente Raad de wethouder Thijs Kuipers ver. Behoud de Parel uitgenodigd voor een gesprek over de voortgangssituatie van Grenzeloos Meten plan. Na ontvangst van een laatste versie van het uitvoeringsplan van de metingen heeft Behoud de Parel haar bedenkingen en advies tav het meetplan opgestuurd.  17 Februari 2023 volgt er een 2e gesprek.
Stichting Burgerwetenschapper Land van Cuijk gaat de nieuwe Tera fijn stof sensor testen. Er is een aanvanggemaakt met opzet van test van een soort droogtunnel om invloed van vocht beter in kaart te kunnen brengen op de fijn stof metingen.
Vogelgriep hindert nog steeds de toegang tot de meetkits rond Kipster.
Afspraken om meetkit met Nova terug te hangen in RIVM Vredepeel blijven alsmaar uit.

november 2022: Op 8 november 2022 is tijdens het burgerplatform in de Raad van Horst ad Maas een toelichting, welke vraag om een zg Uitvoeringsplan ivm SLA en Gezondste Regio, gepresenteerd nav de ingezonden brief van Behoud de Parel en de notitie 'Drie jaar meten in agrarisch gebied - wat nu?'. Inspreken op de Raadsvergadering heeft geleid tot excuses voor de gebrekkige communicatie over het voorstel van april 2021 om te komen tot een luchtkwaliteits meetnetwerk en een bespreking. Eind november is een Powerpoint presentatie met een soort van uitvoeringsplan waarbij nu ook RUD Zuid Limburg betrokken is. Behoud de Parel zal zich de haar toebedeelde rol en uitvoering beraden.
De LoRa gateway in Vredepeel is verplaatst. Meetdata van de meetkits die staan op het landelijk meetstation komen sinds 24 november weer door.

Oktober 2022: In oktober zijn de voorbereidingen en besprekingen aangezet bij de volgende instanties: ministerie van I&W, GGD ZO Brabant, Grenzeloos Meten stakeholders, gemeente Land van Cuijk (in maart 2023 komt Uitvoeringsplan aan de orde), gemeente Horst aan de Maas (8 november komt notitie in de Raad aan de orde), Natuur en Milieu Federaties - Limburg (zie presentatie luchtkwaliteit meten), RIVM, Schone Lucht Accoord.
Eindelijk zijn nog enkele missende maanden uit begin 2022 van stikstofmeten met Palmesbuisjes ontvangen en verwerkt in de rapportage.

September 2022: Eind september verscheen de notitie 'Drie jaar meten in agrarisch gebied - wat nu?' (PDF document). De notitie beschrijft de ervaringen, de geleerde lessen, en de details vanaf meetkit tot de analyse van de metingen in de regio St. Anthonis, Venray en Horst aan de Maas. RIVM en GGD reageerden enthousiast op de notitie.
Uit de Raad Informatie Brief van gemeente Horst aan de Maas maken we op dat de regionale metingen pas in 2025 aan de orde zijn en station Hoogheide mogelijk als refrentie meetstation opgetuigd gaat worden.
De ophokplicht is nog steeds van kracht. Hierdoor is er mogelijkheid om de meetkits rond het leghennen bedrijf in Castenray van een software update te voorzien. De doorgifte van meetdata is sinds eind december 2021 stopgezet. 

Augustus 2022Na de laatste on-line bijeenkomst in januari, we zijn een half jaar verder, is het nog niet tot een afspraak gekomen tav Grenzeloos Meten. Op 1 september is er tav regio Brabant een afspraak met Uitvoeringsdienst ZO-Brabant, GGD en RIVM gepland om te komen tot een luchtkwaliteits meetnetwerk.
Het rapport "Drie jaar luchtkwaliteit meten in de regio, wat nu?' nadert voltooiing en is voor commentaar op aanvraag beschikbaar.Het rapport behandelt de luchtkwaliteitsmetingen (stikstofoxiden, ammoniak en fijnstof) lokaal in St. Anthonis in relatie met emissies en immissies in Nederland. Hierdoor wordt inzicht gegeven waar zich lokaal bron problemen wel of niet voordoen. Het rapport is gebasseerd op een spreadsheet (formaat Open Office Calc). De spreadsheet kan van de website gedownload worden: Libre Office Calc spreadsheet.
Er is een LoRaWan gateway probleem waardoor de metingen bij Vredepeel niet meer doorkomen. Acces tot het RIVM/NSL meetstation is helaas maar zeer beperkt. Twee meetkits in St Anthonis hebben momenteel een defecte meteo sensor.

Juli 2022: Grenzeloos Meten initiatief Nrd Limburg vlot nog steeds niet. De leiding lag eerst bij gemeente Horst aan de Maas en werd na enkele maanden verlegd naar gemeente Venray. Gezien verzoek in juni tot vergaderdatum/tijd lijkt de leiding verschoven te zijn naar Rijks Uitvoerings dienst Zuid Limburg. Eind juli is nog geen datum geprikt.
Tav het rapport 'drie jaar luchtkwaliteit meten in de regio en wat nu?' is de noodzakelijke meetdata en grafieken klaar en ter review via de website (Libre Office Calc spreadsheet) ter beschikking gesteld. De verklarende tekst wordt nu geschreven.
Er is een LoRaWan gateway probleem waardoor de metingen bij Vredepeel niet meer doorkomen. Acces tot het RIVM/NSL meetstation is helaas maar zeer beperkt.

Juni 2022: Er is een aanvang gemaakt mbt een rapport over luchtkwaliteitsmetingen tav stikstofoxide, ammoniak en fijnstof over laatste 3 jaar in Land van Cuijk met name St Anthonis. De grafieken zijn nu klaar en rondgestuurd voor review. Titel: drie jaar luchtkwaliteit meten tot op straat nivo en wat nu? De grote verschillen tussen de lezers doelgroepen maken het rapport complex.
Ivm vogelgriep vinden sinds december 2021 geen metingen meer plaats rond het 'open' legkippen bedrijf in Castenray. Ivm bereikbaarheid en gebruik van metingen is de hndhaving van metingen daar in heroverweging genomen.
Toegang tot de meetkits lokatie LML station Vredepeel is te beperkt. Een van de referentie meetkits op die lokatie kan al enkele maanden niet hersteld worden.

Mei 2022: Van Piera Ssystems is een test fijnstof sensor ontvangen. Deze sensor lijkt op de Sensirion SPS30 en net als de Plantower telt de fijnstof deeltjes in een 6-tal bins. De specificaties zijn beter als de SPS30. In de toekomst zal niet meer met alleen massa weergevende sensoren gewerkt worden, zoals ook in de landelijke meetstations (in de toekomst Palas Fidas 200). Fijnstof profiel metingen wordt dan goed mogelijk.
De volgelgriep laat niet toe om de meetkits bij een pluimveehouder. Door de vogelgriep bij een pluimveehouder staan de meetkits momenteel uit omdat upgrade van software niet gedaan kan worden.
Tav Grenzeloos Meten plan is nog steeds geen contact geweest: 'we zijn er druk mee bezig'. Dit regio meetproject staat nu al een jaar stil in afwachting van organiseren van aktiviteiten en beslissingen van lokale overheid.
Eind mei is deelgenomen in een avond bijeenkomst georiganiseerd door de Waag (Hollandse Luchten o.a.) voor burger inititatieven betreffende luchtkwaliteits metingen. Besproken is dat (lokale) overheden zich meer richten op meten zonder duidelijke doelstelling tav bijv. data analyse voor diverse doelgroepen en wat te doen (beleid) met de meetresultaten ('waar doe je het voor?').

April 2022: De firmware is tav het probleem dat na een tijdelijke uitschakeling (deepsleep) de LoRa in de de 2022 versie connectie niet hersteld werd en een kwalitatievere uitschalemoment ten gevolge van onvoldoende lading van de accu is aangepast. Vrijgave volgt na nog wat testwerk.
Vanaf de bijeenkomst tav Grenzeloos Meten (luchtkwaliteits metingen in zestal gemeentes in N-Limburg) is er nog geen uitsluitsel tav IBP subsidie verlening en duidelijkheid tav de uitvoering (organisatie). Op het voorstel tot verbetering en opmerking dat ver. Behoud de Parel zich niet kan vinden) in het voorliggend concept is nog steeds geen overleg geweest. De eerste bespreking tav dit onderwerp was een jaar geleden.
Tav geringe tijd dat een meteo sensor operationeel blijft zijn twee tussentijdse onderzoeken gaande: plaatsing van meteo nabij fijnstof sensor (gedwongen convectie) en toepassing van Sensirion SHT31 sensor (kunststof behuizing) of SHT85 (slecht verkrijgbaar). In onderzoek is toepassing van de nieuwe Piera-1 fijnstofsensor. Senserion SPS30 is nu de voorkeur.
Onderzoek is gestart naar een verbetering van visualisatie van meetdata en zg profiling van fijnstof imissies (verdeling van telling van deeltjes in bins).
De huidige MySense meetkits zijn nu ca 5 jaar in gebruik en meetdata gearchiveerd zonder grote architectuur wijzigingen.

Maart 2022: Vanaf 1 febr 2022 is de weerverwachting data interface met de Noorweegse weersdata veranderd, ook de fijnstof PM2.5 verwachtingen die betrokken werden uit AQICN.org bleken al enige tijd veranderingen te hebben ondergaan. Samen met wat verbeteringen zijn deze 'HighCharts' grafieken weer operationeel gemaakt. Na 7 jaar kan je zo iets verwachten. Hierdoor is de oplossing in de MySense kit firmware tav stroombesparing bij zonnepaneeltoepassingen wat naar achter geschoven. Oa de meetkits bij een pluimveehouderij in Venray zijn nog buiten bedrijf gesteld.

Grenzeloos Meten: half februari zou de subsidie toekenning van IBP bekend zijn. Helaas is er nog geen berichtgeving (eind maart) nog hierover. Het lijkt nu stil te liggen.

Februari 2022Half januari 2022 bleek het referentie meetstation Hoogheide van de provincie Limburg geen fijnstof metingen meer te doen. Er wordt teruggevallen op het referentie meetstation van RIVM in Vredepeel (gem. Venray). 
Bij de 'Grenzeloos Meten' project plan besprekingen oa november 2021 met de gemeente was aangegeven dat een lokale referentie station noodzakelijk is en dat was toegezegd. De status van dit projectplan is nog steeds onduidelijk.
De voortgang (twee besprekingen in een jaar tijd) is traag. Notulen gemaakt door Behoud de Parel van beide besprekingen zijn beschikbaar.
De subsidietoekenning zou half februari bekendgemaakt worden. Maar ook het projectplan is tehaastig opgesteld en verlangt herziening.
Ivm geluidshinder aan het spoor en wekelijks afsteken van vuurwerk bij vakantiepark is de vereniging benaderd voor geluids en fijnstof metingen op andere plekken in de gemeente.

De MySense meetkits met vaste energie voorziening zijn door stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk en Behoud de Parel weer operationeel: meteo sensors zijn vervangen, onderhoud en overgang van LoRa TTN Versie 2 naar 3 data communicatie software. De data acquisitie software is nu volledig operationeel ivm TTN V3 overgang. De meetkits uitgerust met solar als energie voorziening oa metingen rondom Kipster en bosgebied in Land van Cuijk moeten ivm een LoRa bug die aan het licht kwam nog aangepast worden.
De meteo sensors van een drietal fabrikanten die toegepast geven tengevolge van toepassing in de buitenlucht meestal problemen na verloop van tijd. Een robustere meteo sensor van Sensirion kan mogelijk verbetering geven. Echter hij is slecht verkrijgbaar en velemalen duurder. Binnenkort start een test.

Januari 2022: Op 29 januari 2022 worden een tweetal MySense "How Did They Do It" presentaties op Koppelting WAR Amersfoort gegeven: wat en hoe werkt de MySense meetkit (PDF) en hoe en in welk formaat wordt meetdata doorgegeven (PDF) nav draft Measurements Data Exchange Format MDEF standaard voorstel.
De migratie van TTN V2 naar V3 gaf aanleiding om de data acquisitie en afhandelings server software te herzien. Bijv. tav bijhgouden van de locatie van de meetkit. Deze wijziging is eind januari operationeel waardoor bijv. meetwaarden niet meer doorgegeven worden als de meetkit niet op zijn vaste plaats staat.
Na de migratie van V2 naar V3 kwam bij de solar/accu uitgeruste meetkits een sofware bug aan het licht. In afwachting van een oplossing worden van deze kits worden geen metingen meer doorgegeven.
In januari 2022 is er een tweede gesprek geweest waarbij kennis is gemaakt met gem. Venray ambtenaar die het Grenzeloos Meten project (voorstel) zal gaan trekken. Er is nog geen subsidie vanuit NOVI toezegging. Een zestal gemeentes in Nrd Limburg willen meedoen. Tav de werkpakketten beschreven in het voorstel zijn vraagtekens gezet.

December 2021: De The Things Network V2 migratie naar V3 is nu volledig operationeel. Data acquisitie, monitoring, en data correctie draait nu op een aparte server separaat van de data analyse en data visualisatie website service. De administratieve afhandeling van locatie van meetkits wordt nu nog geautomatiseerd zodat de werkelijke locatie dan ook overeenstemt met de getoonde waarden.
De migratie van V2 naar V3 heeft een probleem veroorzaakt bij solar-kits in de afhandeling van met LoRa zodat dit soort meetkits momenteel buiten werking zijn.
De meetkits met temperatuur en vocht sensors van Bosch worden allen vervangen door een ander type van Sensirion. Dit tot dat er een sensor (de sensor is in bestelling) gevonden en getest is die beter bestand is mbt toepassing in de buitenlucht.
De voortgang tav opstarten van luchtkwaliteits metingen in de regio in samenwerking met lokale overheid verloopt uiterst traag de tweede bespreking tav werkplanning, ondersteuning is helaas weer uitgesteld naar jan. 2022. De regie lijkt niet bij de gemeente Horst aan de Maas te liggen.

November 2021: The Things Network heeft onverwacht de einddatum V2 ondersteuning van 31 december naar 1 december verschoven. Hals over kop zijn alle MySense meetkits gemigreerd van V2 naar V3 en zijn tevens nagekeken tav meteo sensor defecten. De geupgrade Datacollector is per 28 november operationeel gemaakt. Dit betekent dat veel MySense meetkits die nog niet gecheckt zijn de metingen niet meer doorkomen. En visualisatie (grafieken en markers op de kaart) van de MySense metingen nog niet op orde zijn. Doorgifte van naar V3 gemigreerde meetkits naar externe data portalen vindt wel plaats. Nu met naar Sensirion fijnstof sensor gekalibreerde waarden.

Oktober 2021: De zg MySense Datacollector (download meetdata, monitoring en doorgifte meetdata naar dataportalen) is in beta test fase. De Datacollector is in staat om V2->V3 TTN Stack verandering te ondersteunen. Database opslag is aangepast. Door toepassing van multithreading en wachtrij techniek is de performance en afhankelijkheid van snelheid bij dataportaal servers belangrijk toegenomen. De robustheid is enorm vergroot. De volgende stap is de administratieve afhandeling bij The Things Network (internet voor sensoren infrastructuur) in november. 
De voortgang tav opstarten van luchtkwaliteits metingen in de regio in samenwerking met lokale overheid verloopt uiterst traag. Veel lawaai weinig wol.
Burgerwetenschappers Land van Cuijk: de drone is helaas verongelukt. Een nieuwe drone is aangeschaft. Maw een vertraging in meten van de fijnstof deken.
De LoRaWan gateways (doorgifte van metingen naar internet) worden aangepast voor The Things Network V3 Stack. In de tweede week van november zijn ze aangepast en is LoRa communicatie infrastructuur geschikt voor V3 doorgifte van metingen.

September 2021: De modules die de data acquisitie ondersteunen zoals MQTT invoer gedeelte (oa TTN v2->V3 migratie), monitoring, operationele ondersteuning, doorgifte naar database archief, console, Sensors.Community en andere dataportalen zijn in alpha fase beland Verandering heeft te maken met eerste implementatie van data uitwisselings standaard (MDEF 2021 formaat in draft) voor data uitwisseling maar ook voor inren gebruik. De revisie moet mogelijk maken van een verbeterde methodiek tav correctie/calibratie van meetdata. Na de duurtest deze maand zal de software in schaduw draaien van de vorige versie.
De alpha test met het meten van luchtkwaliteit in diverse luchtlagen is vertraagd doordat de drone verongelukte. Er is een nieuwe drone nu aangeschaft en deze drone wordt nu getest. Stichting Burgerwetenschappers is bezig met bouw van een indoor meetkit met ook CO2 sensor.

Augustus 2021: De modules die de data acquisitie ondersteunen zoals MQTT invoer gedeelte (oa TTN v2->V3 migratie), monitoring, operationele ondersteuning, doorgifte naar database archief, console, Sensors.Community en andere dataportalen zijn gereviseerd. Verandering heeft te maken met eerste implementatie van standaard (in draft) van luchtkwaliteits data uitwisselings formaat en correctie/calibratie van meetdata. In september worden de eerste alpha test gedaan. Bedoeling is het in oktober operationeel te hebben.
De alpha test met het meten van luchtkwaliteit in diverse luchtlagen is vertraagd doordat de drone verongelukte. Dit leidde ook tot vernieling van de meetsensor die onder de drone hingen.

Juli 2021: Het data acquisitie, data forwarding en data opslag software gedeelte ondergaat een flinke wijziging: verbetering kit lokatie monitoring, alle metingen voorzien van sensor type ivm meetcorrecties, eerste implementatie van data uitwisselings formaat, TTN V2->V3 migratie (support V2 is tot eind 2021). De module omzowel TTN V2 en V3 records aan te kunnen is klaar. Upgrade van database naar nieuwe archritectuur is klaar. Integratie (wrap up) en test fase op schaduw systeem is volgende stap. Waarna V2->V3 TTN node en gateway migratie aangezet kan worden.

Highlight: op 6 juli 2021 word er een presentatie - webinar Kenniscentrum Veeteelt en Gezondheid over citizen science ervaringen bij het meten rond een open pluimvee stal (dia's in concept vorm voordracht, PDF bestand)

Juni 2021:
Er is een aanvang gemaakt met herziening van interne data formaten en aanpassingen tav The Things Network V2->V3 migratie. De database wordt hiertoe flink aangepast.

De data verwerkingssoftware ondergaat een flinke wijziging om automatisch wijzigingen kwa lokatie en sensorstypen te monitoring. Dit is nodig voor de calibratie, validatie en correcties van de metingen.

Mei 2021: Op 28 mei is er een presentatie (dia's voordracht, PDF bestand) tav correctie tussen de verschillende fijnstof sensor types en invloed op het meetdata uitwisselingsformaat tijdens int. Datakoppel'21 conferentie/webinar in Amersfoort. De presentatie spitst zich toe op een voorstel tav standaard en adaptief meetdata uitwisselingsformaat (JSON en Python dict).
De eerste voorzieningen worden getroffen om de overgang van LoRaWan TTN afhandeling (V3 stack) voor te bereiden.
Vanaf 4 mei 2021 worden de verschillen tussen de fijnstofsensoren (de zg deeltjes tellers) van diverse fabrikanten in de grafieken gecorrigeerd zodra regressie berekeeningen aangeven nadat ze met een waarschijnlijkheid van meer dan 60% te corrigeren zijn tov Sensirion sensor.
Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk heeft een 10-tal ammoniak gasbuisjes opgehangen. Deze worden maandelijks vervangen voor de metingen. De eerste zonnecel/accu gevoede MySense meetkit is geplaatst nabij een bosrijke omgeving (de Bosweg).

De data verwerkingssoftware ondergaat momenteel een flinke wijziging om automatisch wijzigingen kwa lokatie en sensorstypen te monitoring. Dit is nodig voor de calibratie, validatie en correcties van de metingen.

April 2021Half april heeft er een bespreking plaats gevonden met 2 wethouders van gem. Horst aan de Maas (Behoud de Parel voostel) nav verzoek om fin. ondersteuning van metingen in de regio Horst ad Maas. De bedoeling is binnen een maand met een plan van aanpak te komen om niet alleen in de regio Horst ad Maas maar ook daarbuiten tot metingen te komen waarbij meerdere instanties een rol spelen. Gemeente zegt fin. bijstand te gaan geven.
In de gemeente St Anthonis is de stichting Land van Cuijk gestart met ammoniak en stikstof metingen voor een jaar mbv gasbuisjes via buro Blauw.
De data verwerkingssoftware ondergaat momenteel een flinke wijziging om automatisch wijzigingen kwa lokatie en sensorstypen te monitoring. Dit is nodig voor de calibratie en validatie van de metingen.

Maart 2021: Nav kalibratie werk is een aanvang gemaakt met herstructuring database opslag nav probleem om gegevens van dichtbijzijnde metingen te kunnen betrekken bij het correctie en kalibratie berekeningen. Hiervoor wordt oa geohash grit techniek ingevoerd. De invoer meta adminstratie, management meta data gegevens van de meetkits en checking gegevenms tav website en database is volledig geherstructureerd. Uitwisseling meta gegevens is nu vereenvoudigd en wordt via Open Streetmap automatisch aangepast. Het is nog niet operationeel.
Er is een regressie rapport gemaakt tav verschil Nova, Plantower, Sensirion en BAM1020 (lokatie Vredepeel). Zie ook RIVM presentatie van 24 febr.
St Anthonis groep heeft op drie hoogte fijnstof en CO2 metingen gedaan. Tot 50-150 meter zijn er die dag nauwelijks verschillen gemeten. Wel tav CO2.

Februari 2021:  24 februari Samen Meten RIVM webinar een webinar met oa een presentatie (slides in PDF) van MySense fijnstof metingen rond een groot open kippenhok in Venray.
Om accu te besparen wordt een accu-solar regelaar toegepast die de meetkit zonodig uitzet en energie nivo handhaaft tussen 25% en 85%.
De Bosch meteo BME sensors worden vervangen door Sensirion vanwege uitval bij hogere RH en verstoring I2C-bus (o.a. Hollandse Luchten ervaring).
Er wordt een aanvang gemaakt om calibratie van fijnstof metingen te gaan aanbrengen.
RIVM webinar Samen Meten: op 24 februari wordt een presentatie gehouden mbt fijnstof meten rond een open pluimvee bedrijf (ervaringen, recente metingen ivm ophokplicht, en start wetenschappelijk onderzoek ism Wageningen (Lifestock) en Utrecht (Dierenwelzijn) in het kader van subsidie regeling van Regiodeal Foodvalley.

Januari 2021: Eind december is een aanvang gemaakt met het bijwerken van alle sensor device drivers met name I2C gekoppelde sensoren, standaard interface naar de senosoren en vele to-do zaken oa update naar PyCom firmware in de software voor de MySense meetkits. MySense firmware release R6 is operationeel gesteld. Er zijn nog 2 issues: acculevel event lijks soms niet te werken, en meteo sensor Bosch BME serie heeft vermoedelijk condense problemen (uitval van ca 25%, herstel vai power cycle).
Monitoring software voor bewaking meetproblemen bij sensors is sterk verbeterd.
Lithium accu en zonnecel regulator is nog in test fase. Een wind/regenmeter sensor kit (vol mechanisch en vol electronisch) gebaseerd op LoPy en nieuwe LoRa payload en/decoding is in testopstelling.

December 2020: Ludovico Lombardo statistiek student aan Uni Leiden heeft zijn thesis afgerond mbt hoe met statistische ingrepen de deeltjes tellenden fijnstoftof sensoren de PM2.5waarden te kunnen calibreren. Hij was stagaire bij RIVM in 2020.
De Python driver module voor BME280 is gebasserd op de Adafruit module. Deze is verouderd en geeft op 32-bit processors foute waarden voor temperatuur en rel. vochtigheid. Op te lossen door geen byte shifts toe te passen zoals in laatste Adafruit driver.
Meteo sensoren zijn ontworpen voor toepassingen binnenshuis. De buitenlucht heeft een hogere rel. vochtigheid en grotere temperatuur wisseling. Een gevolg is condens: lekstromen op contacten (bijv. haarlak toepassen) en condens in de chip (chip opwarmings functie gebruiken). De uitval als gevolg van condens is ca 20%. Sensor driver river wordt aangepast hiervoor.
De datacollector is uitgebreid met de ondersteuning van meerdere The Things Network data stromen en voorbereid om andere input data stromen en formaten te ondersteunen.

November 2020In de wetenschappelijke bijlage van de Volkskrant van 20 nov 2020 wordt een overzicht gegegevn van burgerinitiatieven die zich bezich houden met het meten van luchtkwaliteit. De achtergrondsredenen en hoe de samenwerking is met bedrijfsleven, RIVM en initiatieven in Nederland en Behoud de Parel in het bijzonder.

De The Things Network data collector (software voor oppikken van metingen uit het sensor netwerk en bewaking van sensor functionaliteit) ondergaat een stap om LoRa payload codering te standaardiseren en te generaliseren en meetdata uitwisselings formaat te standaardiseren nu er voldoende ervaring is opgedaan. Een voorstel ter review is beschikbaar, zie LoRaCoding op github.
Er is een script beschikbaar om voor een een of meer sensorkits - zg meetkit label ID - een keuze van sensor meetwaarden over een willekeurige periode een zg CSV formaat bestand te genereren. Stuur hiertoe een verzoek met meetkit label ID, gewenste sensor type(s) en gewenste periode naar 'MySense' op BehoudDeParel.nl.
Er is nu voldoende meetdata over een lange periode beschikbaar om een aanvang te kunnen maken met kalibratie van fijnstof sensoren (3 typen). Kalibratie is lokaal afhankelijk. RIVM is begonnen met beschikbaar stellen van meetdata analyse tools gebaseerd op statistisch paket R en visualisatie dashboard Shiney.

Oktober 2020: Bij de laatste batch van meetkits ondervinden we een significant aantal van uitval van meteo sensors (BME280/680) op de I2C-bus. Er lijken meerdere oorzaken te zijn: I2C-bus signaal, slechte bordjes, condens nu RH percentage hoog is, en ?. Een restart lijkt niet altijd een oplossing te zijn. Het probleem wordt ook gemeld bij andere toepassingen van de chip.
Dagblad Trouw heeft op 8 oktober bekend gemaakt dat burgerinitiatief Behoud de Parel met haar MySense luchtkwalitreits meetproject op de derde plaats van Duurzame 100 geeindigd is.
Op 13 oktober presenteert Burgerwetenschappers Land van Cuijk (bwlvc.eu) een filmpje (mp4) over hun inspanningen tav meten met MySense meetkits in de gemeente St. Anthonis.

September 2020: Er worden de laatste voorbereidingen getroffen om ook de fijnstof deken tot 250 meter boven Horst en St. Anthonis te gaan meten. Enkele testvluchten op een modelvliegtuigveldje zijn er nu geweest om de haalbaarheid te testen.
Momenteel zijn 18 meetkits in regio Land van Cuijk, 2 in regio Horst ad Maas, 9 rond een pluimveebedrijf in Venray en 3 calibratie meetkits in Vredepeel (RIVM landelijk meetstation) in vol bedrijf en de gegevens zijn voor een periode van minimaal 6 maanden beschikbaar. Op de website van Behoud de Parel worden de gegevens via grafieken over de laatste periode van 3 weken elk uur bijgewerkt.
Kleine euvels (losraken solar panelen, losse solarpaneel kontakten, vervuilde solar panelen, vervuiling indoor sensoren en kleine electronica problemen zijn nu verholpen. De kinderziektes zijn er uit.
Software is verbeterd om problemen tav sensoren en meetkits direct te kunnen identificeren via een event mechanisme.

Stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk bouwt op verzoek een Luftdaten (wifi) meetkitje. Deze meetkit werkt alleen mbv Luftdaten.info en is zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Augustus 2020: Enkele meetkits met oudere versie hardware en software zijn ge-upgrade naar de laatste versie. Een van de problemen met meteo sensor (I2C-bus probleem) is nu opgelost. De uitval van meteo sensor type BME680 is groot (ca 15% na een jaar). Er wordt gedacht om een ouder type meteo sensor te gaan toepassen. Deze sensor ondersteunt geen VOC metingen helaas.
De correctie aan meetwaarden gaat in een aantal nivo's.: correctie nivo (opheffen onderlinge sensor verschillen), validatie (verwijdering piken, null waarden en statische waarden), en calibratie (vergelijk met ref. sensoren mbv bijv RH en temp). Momenteel is alleen validatie van meetgegevens operationeel.
Meetkit event mechanisme (waarschuwing als een meetkit rariteiten vertoont) is bijgewerkt en operationeel.
De visualisatie is verbeterd om grotere aantal lokaties in een regio beter te kunnen weergeven.
Een testvlucht met de vliegende snuffel masjien (drone) is in voorbereiding.

Juli 2020: Het aantal MySense meetkits in de gemeente St Anthonis is nu uitgebreid met een zes-tal meetpunten. In augustus worden er nog 2-3 drie bijgeplaatst om de dekking compleet te maken. Er staan dan ca 20 MySense meetkits in deze gemeente opgesteld. Enkele prive personen hebben hiervoor bijgedragen in de kosten.
Er is nog een klein probleem met de meteo sensor. Voorlopig kan dit opgelost worden door de meetkit even uit- en aan te zetten.
De validatie software is operationeel. De onderlinge verschillen van sensoren en met name de calibratie software wordt nu aangepakt. In de regio overzichtsgrafieken is duidelijk te zien dat zodra de rel. vochtigheid groter is als 65% de fijnstofmetingen tov de referentie BAM102 sensor in Vredepeel overdreven waarden geeft. Beneden de 50% RH waarden is de meting te laag. Dit komt voor bij alle sensor typen waarbij de de fabrieksmatige zg 'massa' waarden gebruikt worden. Ook bij de grafieken van Luftdaten, RIVM dataportaal zie je dit verschijnsel. 
Er wordt door Burgerwetenschappers Land van Cuijk voorbereidingen getroffen om de fijnstof deken boven de gemeente te gaan meten op diverse hoogtes: de vliegende snuffel masjien.

Juni 2020: Er is nu voldoende data verzameld om verschil tussen enkele sensoren te kennen en te kunnen corrigeren. Ook is er voldoende data verzameld om voor calibratie doeleinden verschil van ref. sensor in Vredepeel te kennen mbt 3 typen fijnstofsensoren van Nova, Plantower en Sensiron.
Data acquisitie software en meetkit management/bewakings software heeft een belangrijke wijziging ondergaan: meetkit event notificatie is operationeel.
Filering van meetdata tav uitschieters (spikes) en uitval van sensoren (detectie staiische waarden) is operationeel. Visualisatie tav regionaal overzicht en duiding van structurele uitschieters boven regio gemiddelde is operationeel.
Er is aanvang gemaakt in St Anthonis met plaatsing van MySense meetkits uit 2e batch (Plantower fijnstof sensor) van 9 stuks in de regio.

Mei 2020: Calibratie: 3 MySense meetkits met resp. Nova, Plantower en Sensirion zijn geplaatst op het dak van landelijk meetstation in Vredepeel en zijn nu enkele weken operationeel. Dit geeft mogelijkheid om behalve de regressie berekeningen ook een vergelijk te doen met fijnstofmetingen in deze regio zoals in St Anthonis.
Er zijn nu ca 25 MySense meetkits operationeel.
Stichting Burgerwetenscappers Land van Cuijk het een 2e serie van ca 11 meetkits operationeel. Ze stan nu een paar weken naast elkaar voor een correctie test. Er worden 2 MySense meetkits voorbereid met solar als energievoorziening.
Visualisatie van meetwaarden is belangrijk verbeterd zodat er een duidelijk overzicht is van alle metingen in een regio.
Een aantal problemen met doorgifte van metingen naar Luftdaten, RIVM en AirTube zijn op wat connectie problemen bij Luftdaten na opgelost. Luftdaten Madavi doorgifte is gestopt. Deze website lijkt na een aantal maanden niet meer operationeel.

April 2020: Alle meetkits die in voorbereiding waren in St Anthonis zijn nu operationeel en enkele weken getest. De LoRaWan dekking in St Anthonis is op enkele gateways na afgeroind. De stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk voorziet in reserve LoRa dekking op eigen kosten. De stichting heeft een aanvang gemaakt met bouw van tweede batch van 10 meetkits voor deze regio. Deze zijn in mei operationeel.
Enkele belangrijke verbeteringen noodzakelijk voor een goede meting van fijnstof zijn aangebracht. Er is een aanvang gemaakt voor de ontwikkeling van een meetkit op zonneenergie en een wind meetstation.
De TTN data collector (download van LoRa data) is volledig herschreven en in belangrijke mate tav bewaking operaties en management verbeterd. Een aanvang is gemaakt om meetkit meta data tussen de website en de luchtkwaliteits data database te synchroniseren.
Samen met Universiteit Utrecht dierenwelzijn, WUR Lifestock wordt een project (subsidie aanvraag) opgestart om rond een groot leghennen bedrijf met open uitloop in Gelderland opgesteld tav imissie beperkende maatregelen voor omwonenden en dierenwelzijn. De 9 meetkits bij een legeieren (open) bedrijf zijn door stichting Burgerwetenschappers gereviseerd en up to date gemaakt. Het (solar) energie verbruik is behoorlijk omlaag gebracht zodat ze de winter goed door komen. Tav fin. kosten heeft WUR Lifestock een bijdrage geleverd.

De calibratie meetkits in Vredepeel zijn uitgebreid met een meetkit met Nova fijnstof sensor. Dit geeft gelegenheid een nulmeting te doen (de stallen staan momenteel leeg).

Maart 2020: Gepoogd is nadere samenwerking met luchtkwaliteits initiatief in Venray te bewerkstelligen. Poging was niet succesvol. Dit initiatief gebruikt RIVM meetkits en 6-tal MySense meetkits met ondersteuning van Connecting Agri & Food. Con A&F doet ook met een 6-tal MySense meetkits metingen in St. Anthonis. Eind maart waren deze meetkits van Con A&F operationeel.

Februari 2020: In de grafieken op de website kan ook het verloop van de fijnstof metingen van nabij gelegen landelijke meetstations getoond worden. Vanaf 10 februari wordt tav de data acquisitie voor deze grafieken nu gebruik gemaakt van Open Data API van luchtmeetnet.nl.
Om de uitbreiding vmet 10-tal meetkits in St Anthonis mogelijk te maken is een proto type klaargemaakt en getest. De 7 meetkits die gebruik maken van solar als energiebron blijken op verschillende punten teveel energie te gebruiken cq een te klein zonnepaneel te hebben. Dit wordt nu verbetert.
De calibratie meetkits op het RIVM Vredepeel station worden uitgebreid: Nova, Plantower en Sensirion fijnstof sensor en verbeterd.

Januari 2020: De website meetdata visualisatie wordt herzien. Work in Progress is vast in te zien onder het kopje meetkits.
Op 25 januari is op de internationale conferentie georganiseerd door Koppelting.org in de WAR Amersfoort een MySense presentatie (PDF 2.5 MB) gegeven die dieper op de status quo, technische details en visualisatie methodiek in gaat.

December 2019:In Land van Cuijk zijn nu 11 meetkits operationeel. Er is een aanvang gemaakt met de boiuw van nogmaals 10 stuks. In afwachting van oplevering LoRaWan TTN dekking in St Anthonis gemeente hebben initiatiefnemers eigen LorA gateways ingezet. Calibratie loopt vertraging op omdat de LoRa gateway in Vredepeel moeilijk te bereiken is. In verband met te weinig zonlicht in de wintertijd ondervinden de met solarcel uitgeruste meetkits problemen. Opgelost: WiFi signaal blijkt fijnstof sensor verkeerd te beinvloeden: wifi beacon zorgt voor 2 msec drops in energievoorziening van ESP.

November 2019: In november 2019 heeft stichting BWLvC (Burgerwetenschappers Land van Cuijk) 9 van de 10 MySense meetkits met Sensirion fijnstofsensor in de regio St Anthonis operationeel gemaakt. De bestelling voor onderdelen van een volgende batch van 10 MySense meetkits met Plantower fijnstofsensor in deze regio is binnen. Begin 2020 worden deze geinstalleerd. BWLvC heeft een aanvang gemaakt met de bouw van energie voorziening op baisas van een zonnecel en (lood-)accu.
Ter calibratie hangen nu twee MySense meetkits, een met Plantower en een met Sensirion fijnstof sensor, op het dak van landelijkmeetstation in Vredepeel.

Oktober 2019: Eind oktober werd op de Greune Mert in Horst ad Maas de MySense meetkits gepresenteerd. De vragen/opmerkingen lijst (pdf document) op deze markt.
Vanaf begin 2019 wordt in samenwerking met een intensievce veehouderij en Fontys Venlo GreenTechLab met een 9-tal MySense meetkits fijnstof gemeten rond en in het bedrijf. Bij dit project is Dierenbescherming Nld betrokken. Deze maand is een start gemaakt voor projectaanvraag met een wetenschappelijke aanpak van het project waar WUR-Lifestock bij betrokken zal zijn. Een uniek project.
In St Anthonis zijn nu 6 van de 10 eerste MySense meetkit operationeel. Er is een aanvang gemaakt voor de bouw van een tweede aantal van 10 MySense meetkits op de korte termijn in deze regio.

September 2019: In St. Anthonis is een aanvang gemaakt met de plaatsing van de eerste 5 MySense meetkits. Eind november wordt verwacht dat er een volle3dige LoRaWan TTN dekking is. Tot die tijd zorgt stichting BWLvC zelf voor LoRa gateways. Er is een start gemaakt met de bouw van 5 MySense meetkits nu gemeente financieel tegemoed komt. Bestellingen voor een volgende batch voor nogmaals 10 meetkits is in gang gezet.

25 september 2019: In het Wapen van Wanroij worden onder het thema 'Onze Lucht, uw gezondheid' een drietal presentaties gehouden. Burger wetenschappers Land van Cuijk presenteert samen met ver. Behoud de Parel een presentatie over 'samen luchtkwaliteit meten'. Een inzage (PDF bestand) met als extra technische details en referentie informatie.
Met hulp van Fontys Venlo GreenTechLab lijkt een oplossing gevonden zijn voor accu/zonnecel meetkits slaap/ontwaak probleem. Momenteel draaien 2 test meetkits al een maand zonder problemen. Probleem lag bij de fabrieks firmware. Er wordt nog gezocht naar een geschikte externe extra oplossing voor de controller en accu regelaar.

Augustus 2019: MySense Air Qual kitEind augustus is initiatief Stichting Burgerwetenschapper Land van Cuijk (BWLvC) herstart va de vakantie met aanvang samenstelling eerste 5 meetkits:uit een batch van 10 componenten en software is er klaar voor. Dit wordt in september gevolgd door 5 overige kits en lokalisering van alle meetkits. De 4 proefkits hebben prima gefunctioneerd afgelopen maanden.
De zonnecel/accu meetkits zijn uitvoerig getest en vrijwel allen voorzien van nieuwe controllers. Het probleem dat de meetkit niet uit zijn slaapstand gewekt wordt duidt op een probleem met de ESP controller. Hiervoor is contact gezocht met de fabrikant. Er wordt nu naar een tussenoplossing gezocht. 2 meetkits zijn voorlopig voorzien van voeding via een V230 adapter en werken nu een maand. Er is nu wat meetdata.
De meetkit met Sensirion fijnstofsensor die voor calibratie (ijking) hangt bij Vredepeel landelijk meetstation draait daar nu 2 maanden prima. RIVM heeft tav PMS fijnstof metingen correctie data beschikbaar gesteld voor deze regio en deze fijnstofsensors aan de hand van deze meetdata. 

Juli 2019: De stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk is nu opgericht. De acte is bij de notaris gepasseerd. Er is een werkverdeling gemaakt tussen de initiatiefnemers. Enkele ontwerpen voor 3D printing van moederbord voor de componenten, voetstuk, display houder en boormal voor de behuizing zijn nu klaar.
Om een bedrijf in Venray zijn de kits op zonnecel/accu weggehaald vanwege problemen met de meetkit en om te voorkomen dat de accu's schade oplopen. Terug naar de testbank om te kijken waar het probleem precies zit: hardware of software.
In internationaal vakblad "Atmopshere" is een artikel "samen meten" (RIVM; pdf document) verschenen over de eerste resultaten waar onder andere samen werking met MySense genoemd wordt.

Juni 2019: First beta release of MySense LoPy-4 firmware on githuMySense PM sensorkitb: https://github.com/teusH/MySense/tree/master/PyCom
De meetkits blijken gevoelig voor piekspanning bijv door plotseling wisselende intensiteit van zonlicht en blijken niet voldoende beveiligd voor het aanbrengen van nieuwe software met PyCom expansie board. Afwachtend van een oplossing zijn de met zonnecel uitgevoerde meetkits stilgelegd om schade aan controllers te voorkomen. Het burgerinitiatief in St Anthonis heeft eerste 3 meetkits klaar zodat er een werkwijze ontstaan is om 10 meetkits te fabriceren. De stichtingsstatuten van deze groep zal begin juli bij de notaris passeren. De gemeente heeft een subsidie toezegging gedaan.

Mei 2019: Eerste indoor metingen van veeteelbedrif zijn binnen. Software is eind mei in alpha test genomen. Bij goed verloop worden de meetkits voorzien van deze nieuwe software en kunnen in juni operationeel zijn.
St Anthonis: gesprek gaand met agrarisch advies bureau welke geinteresseerd is in de MySense toegepaste technologie voor betere fijnstof meting techniek.

April 2019: St. Anthonis: eerste componenten betaald door leden werkgroep zijn binnen. Er is een aanvang gemaakt voor samenvoegen van componenten gebruikmakend oa van 3D printer voor de behuizing.
MySense air quality kit using solar powerGreenTechLab heeft 7 meetkits met energievoorziening via zonnecollectroen en 2 meetkits voor binnen het bedrijf opgebouwd en rondom een veeteelt bedrijf geplaatst. Er is een aanvang gemaakt met ondersteuning van zonnecel en het managen van de accu van de meetkits. De software architectuur wordt hiervoor volledig herzien.

Maart 2019: Fontys GreenTechLab heeft een nieuwe connector board V2.1 (PCB) ontwikkeld om toepassing met zonnecollectoren mogelijk te maken. 10 meetkits zijn samengesteld en worden uitgetest. In april zal de software in beta test zijn.
In St Anthonis is een stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk in oprichting gebracht voor de samenstelling van meetkits in de regio Cuijk en is een subsidieverzoek gestuurd naar de gemeente van St. Anthonis. Vooruitlopend op de toekenning is gestart met wekelijkse bijeenkomsten. Zie ook een presentatie op donderdag 3 april in Wanroij.

Februari 2019: Fontys GreenTechLab is van start gegaan met zonnecollector power voorziening voor de LoRa MySense meetkits, zodat de meetkits vrij tegen lage plaatsingskosten in het veld geplaatst kunnen worden. Er is een aanvang gegemaakt voor het in slaapstand kunnen brengen van de meetkits voor stroombesparing. Voor de nieuwe Sensirion SPS30 fijnstof sensor wordt een speciale driver geschreven met dezelfde functies als de Plantower deeltjestellingen.
Er wordt gedacht om de LoRa meetkit uit te breiden met windsnelheid en richting sensor op I2C-bus.

Januari 2019: Samen met Fontys GreenTechLab en enkele ondernemers is een project van start gegaan tot installatie van MySense meetkits (energie ook via zonnecellen) mbv LoRaWan (The Things Network) om 24/7 uursmetingen (gps, fijnstof, meteo: weer)  rond en in (werkruimtes) een kippenbedrijf. Start van metingen is zomer 2019.
In de gem. St Anthonis is een vergevorderd plan tot uitrol van LoRaWan (TTN network) en start met 10-15 LoRa MySense meetkits met communicatie via TTN LoRa.
Er wordt gebruik gemaakt van een betere fijnstofsensor (Plantower) die geschikt is voort outdoor toepassing en weergave van ruwe meetdata (echte deeltjes tellingen).

December 2018: Om de regressie tests (modulering van resulaten in referentie met MetOne BAM1020 fijnstofsensor op wetenschappelijk nivo te kunnen uitvoeren is een project definitie samengesteld en plan gemaakt om data te verzamelen voor dit universitair onderzoek. Doel verbetering van fijnstofmetingen (calibratie) met zg deeltjes tellers in relatie met invloeden zoals temperatuur en vocht.
Voor twee LoRa gateway boards (IC880A-SPI en RAK831) is gebaseerd op MySense PI software visualele feedback op de gateway met oled display en remote configuratie via wifi en internet mogelijk gemaakt (zie github MySense).
Een kippeneieren ondernemer heeft € 1.000 beschikbaar gesteld als eerste onkosten vergoeding voor het plaatsen van LoRa gebaseerde MySense meetkits rond zijn bedrijf.

November 2018: In verschillende regios is nav de MySense ontwikkleingen in Horst aan de Maas overtuigende belangstelling om samen op basis van MySense luchtkwaliteit te gaan meten in de volgende regio's:  St Anthonis, Venray, Oirlo, Nederweert en misschien ook in Deurne. De citizen science initiatieven neem een start in samenwerking met enkele lokale politieke partijen en veeteeltondernemers en tuindersbedrijven. Bottelnecks zijn technische handjes en financiele ondersteuning voor de ontwikkeling van de meetkits. RIVM lijkt plannen te hebben om samen met gemeentes (Venray) ondersteuning te geven. GreenTechLab Fontys Venlo laat een fijnstofmeetproject van start te laten gaan in december in samenhang met MySense.

October 2018: Regressie en correlatie met BAM1020 ref. sensor gemaakt oa door het initiatief in Berghaven tonen aan dat Plantower deeltjes telling data goed correleren (R2 > 0.8) en de data van de gewichts metingen een grotere afwijking tonen.
In noord Limburg (St. Anthonis, Oirlo, Venray en Horst aan de Maas) begint concrete vorm aan te nemen to metingen met de LoRa MySense meetkits. Fontys GreenTechLab heeft een connector shield gemaakt voor de meetkits: letterlijk plug en play is nu mogelijk..

September 2018: MySense neemt vooraanstaand deel op 21 september in de "Samen Meten aan Luchtkwaliteit"s dag van RIVM in Bildhoven. Onderwerpen: onderlinge samenwerking, standaardisatie van meten, know-how uitwisseling, uitwisseling statistiek en correlatie resultaten en presentatie van MySense en correlatie/regressie tussenresultaten (PDF 3.4MB).

Augustus 2018: De firma Vtec-ls in Eindhoven heeft MySense project voorzien van een 4-tal Spec gassensoren (NO2 en O3). De gassensoren zijn ingebouwd in de MySense pagode en er is een start gemaakt met een regressie en correlatie tests. Het research centrum CWI in Amsterdam is benaderd om behulpzaam te zijn bij de statistische hogere orde correlatie berekeningen.

Juli 2018: Behoud de Parel heeft subsidie aangevraagd (PDF 0.5MB) bij Milieu Defensie. Milieu Defensie heeft met € 2.000 van de MySense ontwikkelingskosten (€ 4.500,-) gesponsored. Er is een toezegging van € 1.000 van een ondernemer. Samen met de sponsoring van een ondernemer van € 1.000 zijn de ontwikkelingskosten bijna afgedekt en zou de uitrol van 10-15 meetkits in de omgeving van start kunnen gaan. Hiervoor wordt nog funding gezocht.

Juni 2018: De meetkits uitgerust meto.a. gas sensoren en fijnstof sensoren kunnen nu behalve via een vaste verbinding of WiFi ook via GPRS/3G mobiel netwerk hun data versturen.
Gezond Leefmilieu Venray gaat beginnen met MySense fijnstof metingen.
Het z.g. Vuurwerk2017 project dat in samenhang met RIVM is uitgevored in de regio Horst-Blerick en bijv. Amsterdam is afgesloten. De leerschool was: veel belangstelling met name rond snelwegkruizing bij Blerick, veel fijnstof emissies door vrachtverkeer, invloed van vocht op fijnstof metingen is corrigeerbaar tav officiele referentiemetingen, toegepaste fijnstofsensor is zeer bruikbaar (Nova en Plantower), meteo sensor DHT22 valt tegen, LoRa signaalsterkte van Marvin LoRa controller valt tegen, en LoRa is prima wireless oplossing voor eenvoudige metingen.

Mei 2018: Behoud de parel heeft in Grubbenvorst de meetkit van Meet je Stad in Amersfoort gebouwd. De LoRa meetkit meet temperatuur, vocht en heeft GPS aan boord. Hij werkt op 3 batterijtjes. Zie hun kaart meetjestad.net en zoom in op Venlo.
Twee meer geavanceerde meetkits met  fijnstof/meteo/gas/GPS sensors werkend via lan, wifi of GPRS en een vijftal kleinere meetkits met fijnstof/meteo/GPS sensors werkend via LoRaWan TTN. Deze staan in duurtest en calibratie tests.
- Presentatie in den Bosch (Vita Zone),  Venlo (mei 2018 bij Fontys GreenTechLab, PDF 4.5 MB), in Amersfoort (april 2018 bij Meet je Stad, PDF 4MB) en bij Fontys in Venlo (mei 2018, PDF 4.5MB).
- Een sensorkit type 'pagode' is nu uitgevoerd met een ozon, kooloxides en stikstofoxides sensors van de fabrikant Spec en ammoniak en zonodig andere sensors van AlphaSense. De Spec sensors waren half 2017 getest bij GGD Amsterdam. De ammoniak sensor is de volgende stap tav calibratie. De levensduur van de gassensoren vallen tegen. De gassensoren moeten zeer regelmatig geijkt worden. De kostprijs van gassensoren is hoog.
- RIVM heeft nav de sensorskits gebruikt in de regio Amsterdam en Venlo een correctie algorithme tav fijnstof deeltjes tellers met regio afhankelijke factor opgesteld. In de grafieken van Behoud de Parel waren de eerste pogingen tot correcties al in te zien.

Vuurwererk sensorkit casePVC sensorkit caseApril 2018: drie sensorkits met fijnstof (SDS011 of PMS7003), verbeterde meteo sensors (BME280 of BME680), GPS en oled display, data overdracht via LoRaWan of WiFi zijn in beta test genomen. Dit als indirect gevolg van de RIVM vuurwerk project ervaringen. De documentatie en software is te vinden op github.

Maart 2018: de eerste conclusies kunnen getrokken worden uit de fijnstofmetingen (RIVM vuurwerkproject) met 10 van Fontys geleende sensorskits in de regio Horst aan de Maas. De correctiefactors voor de sensors worden bepaald. Knooppunt snelwegen doet veel stof opwaaien.

Dec 2017/januari 2018: Intermezzo om mee te werken aan een herhaling van de proef om tijdens de jaarwisseling fijnstof en klimaat metingen te doen in het kader van RIVM project Vuurwerk 2017. Een tiental sensors in de regio Noord Limburg zijn samen met studenten van Fontys Venlo neergezet om metingen te verrichten. De software is te vinden op github. Het vuurwerkproject is een enorme stimulans voor eigenbouw van meetkits en samenwerking met derden.

September 2017: De eerste indoor en outdoor testen - in kaart brengen van verschillen tussen de sensors - zijn samenMySense Sensorkitgevat in zg regressie rapporten (PDF documenten op github).

Augustus 2017: De sensorkits zijn klaar om eerste veldtest te ondergaan.

Juli 2017: Eind juli de eerste veldtest in agrarisch gebied en ammoniak bij Coenders in Grubbenvorst.
Gemeente Horst ad Maas en dorpsraden is gevraagd (PDF document aanvraag) de hardware kosten van de sensorkits op zich te nemen. Vermoedelijk vanwege het 'actiegroep' karakter van Behoud de Parel zien ze af van ondersteuning (october 2017).  Gemeente Horst ad Maas is gevraagd om te bewerkstelligen dat de werking van filtersystemen tav  de emissies gemonitord worden.
- Gas sensors CO2, NO2, O3 worden door Fontys GreenTechLab getest bij GGD Amsterdam.
- De eerte calibratie tests voor fijnstof en meteo sensors zijn bekend (correlatie rapport in PDF formaat): Nova SDS011 correleert goed met Dylos. Shiney PPD42NS correleert nauwelijks met de andere sensors en onderling. Meteo sensor BME280 (warmt blijkbaar op) is ca 1-2 graden hoger als DHT22 van Adafruit.

Juni 2017: MySense staat in de nieuwsbrief van RIVM betreffende Samen Meten en Citizen Science voorbeeld project in Horst aan de Maas. Zie ook het filmpje op Youtube dat opgenomen is over dit project door het RIVM.
- Op de eerste bijeenkomst van "Samen Meten" initiatieven in Utrecht eind juni is naast het initiatief "meten in de stad' uit Amersfoort ook MySense in Horst aan de Maas gepresenteerd (Zie de PDF slides van deze presentatie).

Mei 2017: Gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraad Grubbenvorst zijn benaderd voor financiuele ondersteuning van het MySense project.
Een voorstel (PDF formaat) tot bijdrage in de kosten is in juli 2017 naar de dorpsraad Grubbenvorst en gemeente Horst aan de Maas. Door de dorpsraad Grubbenvorst is toegezegd om ook de overige dorpsraden in de regio hierover te benaderen. Oktober/november 2017:  Vermoedelijk vanwege het actiegroep karakter van de ver. Behoud de Parel heeft dit helaas niet geleid tot ondersteuning.

samen meten sensor kitApril 2017: twee sensorkits zijn klaar om in te bouwen in de meetkastjes. De eerste calibratie- en regressietests om tot hoogst betrouwbare meetgegevens te komen worden nu uitgevoerd.
- De eerste meetresultaten zijn nu al in te zien op deze website.

Februari 2017: Behoud de Parel neemt deel aan RIVM Vuurwerk project 2016 met een wifi meetkit in het centrum van Grubbenvorst. De leerschool: de Shiney fijnstof sensor is niet goed toepasbaar. Toepassing van temperatuur en vocht sensor is noodzakelijk om betrouwbare metingen te kunnen verrichten. Er wordt een aanvang gemaakt met ontwikkeling van gassensoren met name stikstofdioxide en het agressieve gas ammoniak.

 

 
 
Behoud de Parel